Výzkumné projekty pro modernizaci ocelářského sektoru

Program Horizon 2020 a Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel) prostřednictvím výzvy „STEEL“ podpoří výzkumné projekty s cílem modernizovat výrobu oceli a výrazně přispět k dekarbonizaci celého odvětví.

Energeticky náročný průmysl, zejména výroba oceli, je nenahraditelná pro evropskou ekonomiku, neboť je dodavatelem do dalších klíčových oblastí. Dekarbonizace a modernizace ocelářského sektoru je však zásadní pro plnění cílů Evropské zelené dohody (European Green Deal). Evropská komise bude podporovat průlomové technologie pro čistou výrobu oceli vedoucí k bezemisní výrobě do roku 2030.

Podpořené projekty se zaměří na jednu nebo více oblastí uvedených níže a budou splňovat kritéria pro nově vznikající a inovativní technologie:

  • Průlomová výroba oceli, která umožní významný nebo úplný přechod od fosilního uhlíku k alternativám, jako je např. čistý vodík, nebo elektřina.
  • Alternativní procesy výroby oceli, které využívají fosilní paliva způsobem, který umožňuje integrované zachycení CO2.
  • Využití a valorizace CO2: Využití CO2 zachyceného v ocelářství, nebo CO/CO2 zachyceného v ocelářských plynech jako surový materiál pro výrobu hodnotných produktů.
  • Doplnění nebo modifikace procesů, které jsou navrženy pro integraci do systému konvenční ocelárny, s cílem výrazně snížit CO2 produkci nebo zachycování CO2 v souladu s výrobními procesy, při nízkých energetických nákladech, např. přechod na významně šetrnější zdroje uhlíku/energie ve stávajících procesech; nahrazení fosilního uhlí zdroji s nižší produkcí uhlíku/energie, např. zemním plynem, biomasou nebo čistou elektřinou.
  • Významné zvýšení energetické účinnosti výroby oceli s využitím odpadního tepla (z plynu, plamenů, kouře, vody, pevných látek; při nízké nebo vysoké teplotě), lepší využití plynů z ocelárny nebo jiných způsobů snížení spotřeby energie, např. inteligentní integrace obnovitelných zdrojů energie v ocelárnách (sluneční, větrné, geotermální, čistý vodík), v závislosti na místním potenciálu a s cílem pokrýt část vlastní spotřeby elektřiny a/nebo tepla.
  • Udržitelné využívání odpadů: Využití zbytků, odpadů a materiálů po skončení životnosti, jejich konverze na cenné druhotné suroviny pro zlepšení/uzavření materiálového cyklu a dosažení vyšší úroveň cirkulární ekonomiky v ocelářském průmyslu.
  • Snížení emisí nebo jiných způsobů znečištění vč. nevyužívání nebezpečných materiálů při výrobě oceli.
  • Procesní a technologické úpravy pro zvýšení přizpůsobivosti konvenční produkce s cílem adaptace na nízkouhlíkovou výrobu oceli, a to bez ztráty potřebných vlastností ocelářských produktů. Např. řešení pro zvýšení účinnosti a využití odpadu (šrotu) při výrobě oceli.
  • Nová řešení pro snižování spotřeby energie, emisí skleníkových plynů a spotřeby surovin zvýšením produkční výtěžnosti, nebo zaměření na strategii nulové chybovosti během celého procesu výroby oceli, včetně využití odpadu.

Žadatelé jsou povinni v projektovém záměru uvést, které cíle Fondu (RFCS) a Zelené dohody (European Grean Deal) projekt naplňuje, a jak konkrétně.

Každý projektový záměr také musí zahrnovat posouzení předpokládaných průmyslových, hospodářských, sociálních a environmentálních přínosů (viz čl. 26 rozhodnutí Rady 2008/376/ES).

Více informací: RFCS/ Steel

Č. výzvy: RFCS-02-2020

Uzávěrka: 15. 9. 2020