Datové schránky


Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Tuto schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pro přístup do datové schránky stačí počítač připojený k internetu. Určena je pro obousměrnou komunikaci orgánů veřejné moci s právnickými osobami, s fyzickými osobami a s fyzickými osobami nepodnikajícími. Povinně je ze zákona mají zřízené všechny orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace ukládá zákon a všechny právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby.

Datová schránka nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si datovou schránku založíte, bude Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručována již jen elektronicky.

Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale vždy pouze s celým úřadem. V současné době je možné pomocí datové schránky komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou navzájem.

Obdržíte-li novou datovou zprávu, pak dle Vašeho nastavení v datové schránce, se na Váš mobilní telefon doručí (za poplatek) popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma) oznámení o doručení. Jako v případě upozornění o uložení klasické listovní zásilky.

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky je považován za doručený v okamžiku přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. I zde funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

Datová schránka je na základě žádosti zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Pro ověření totožnosti žadatele a zřízení jsou nutné tyto údaje.

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
  • rodné příjmení
  • den, měsíc a rok narození
  • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
  • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
  • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby, není-li žádost podepsána na kontaktním místě
  • u podnikajících osob;  identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno a místo podnikání, popřípadě sídlo

Datovou schránku zřídí ministerstvo vnitra bezplatně.

Navazující službou na datové schránky je tzv. autorizovaná konverze dokumentů, a to z elektronické podoby do listinné a naopak.

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek, vstoupil v účinnost 1. července 2009.

Kontakt:
Barbora Kubinová, +420 724 613 914, b.kubinova@khkmsk.cz
Bc. Naděžda Zemanová, +420 724 008 660, n.zemanova@khkmsk.cz