Práce cizinci

Práce cizinci

Potřebujete v době koronavirové krize přicestovat do České republiky a nevíte, zda je to možné? Ministerstvo vnitra pro Vás zřídilo emailovou a telefonickou informační linku, kde Vám v této oblasti poradí.
Email: cestovani.covid19@mvcr.cz

Telefon: +420 974 801 801

Telefonická informační linka poskytuje informace v češtině i v angličtině.
Provozní doba infolinky: po – čt: 08:00 – 16:00hod., pá: 08:00 – 12:00 hod.

Více informací na:

Koronavirus – informace MV – Ministry of the interior of the Czech Republic MVCR.CZ Koronavirus – informace MV – Ministry of the interior of the Czech Republic Informace MV pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR.

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&fbclid=IwAR0CTsijgYJCaiyRWCYlHW8UVeeeq5FrXS30Z66p7vz4hZj4sxnW6ULbEQI

—————————–

Na Ukrajině byla s účinností od 16.11.2020 navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání na 800 žádostí denně. Kvóta je i nadále rovnoměrně rozložena mezi GK Lvov a ZÚ Kyjev, t.j. 400+400 a byla již promítnuta do objednávání.

Zastupitelské úřady již na svých webových stránkách tuto informaci zveřejnily. Dříve stanovené termíny pro podání žádostí se nemění.

——————————

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se od 21. září nezmění, Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19. Ke změnám v seznamu tentokrát nedochází. Ze seznamu zůstává vyřazeno Španělsko včetně Kanárských ostrovů. Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

„Všichni cestovatelé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění, mají nyní povinnost oznámit to před vstupem na naše území prostřednictvím elektronického příjezdového formuláře,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová s tím, že díky formuláři obdrží hygienické stanice nezbytné údaje pro provedení případného epidemiologického šetření u osob, které přijíždějí ze zemí, kde je zvýšené riziko nákazy onemocněním covid-19. „Jedná se tak o preventivní ochranné opatření, které sníží riziko zavlečení onemocnění ze zahraničí a omezí jeho další šíření uvnitř republiky,“ dodala hlavní hygienička ČR. Kromě toho je nutné podstoupit i test na přítomnost covid-19 do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady.

Výsledek testu je nutné oznámit hygienické stanici nově nejpozději do 7 dnů od příjezdu do ČR. Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské činnosti či cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod.

U zahraničních zaměstnanců již nebude vyžadován druhý test po 14 dnech. Zároveň již nebude platit zákaz vstupu na území České republiky u cizinců, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti, a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

Co se týče testování v jiných zemích EU, nově budou uznávány PCR testy i z těchto zemí, ale ne starší 72 hodin. Výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici. Mezi členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření řadí i Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní.

Formulář naleznou cestující na stránkách www.prijezdovyformular.cz. Povinnost jeho vyplnění platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

Formulář bude možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let. Tyto osoby tedy nevyplňují svůj vlastní formulář, ale jsou součástí formuláře, který vyplní dospělá osoba.

Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů. QR kód po načtení v libovolném mobilním telefonu zobrazí online verzi daného potvrzení pro ověření. Zobrazené ověření obsahuje všechny vyplněné údaje.

Aktuální seznam zemí podle míry rizika

Aktuální ochranné opatření

Doporučení pro cestovatele

 Usnesení vlády č. 875


Program kvalifikovaný zaměstnanec

V souvislosti s odlivem zahraničních pracovníků a jejich návratem do vlasti z důvodu šíření koronavirové nákazy informovalo MV ČR o následují změně v podmínkách Programu kvalifikovaný zaměstnanec:

Zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu, v kterém se aktuálně Česká republika nachází, změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty, po kterou by dle podmínek Programu kvalifikovaný zaměstnanec na svého zaměstnavatele měl být fixován.

Níže naleznete oficiální text a odkaz na internetové stránky MV ČR, kde je text publikován.

Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.

Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

——-

Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (od 27. 5. 2020 00:00)

——-

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 194 , které s účinností od 14. března 2020 stanovuje zastavení přijímání žádostí o víza, přechodné i trvalé pobyty na všech zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, je zrušen, resp. odložen na neurčito termín Vašeho podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Vízovém centru ve Lvově, ul Dzherelna 18.

O novém termínu podání budete vyrozuměn v závislosti na vývoji dalších opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, a to opětovně zasláním e-mailu se stanovením nového data.

Doporučujeme sledovat aktuálně zveřejňované informace k dané problematice na webových stránkách www.mvcr.cz, případně www.mzv.cz/lvov.

Zařazování firem do Programu kvalifikovaný zaměstnanec probíhá ve standardním režimu. Pro bližší informace volejte 724 613 915 nebo pište na rezimukrajina@khkmsk.cz

——–

Informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké karty

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty vytvořilo a na svých internetových stránkách zveřejnilo bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních.

Více: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnavatel-provadejici-ci-napomahajici-k-provadeni-krizovych-opatreni.aspx

——–

Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ (dále jen „Program“).

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země (u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené roční kvóty):

 • Bělorusko (800 žádostí/rok)
 • Filipíny (1 000 žádostí/rok)
 • Indie (600 žádostí/rok)
 • Kazachstán (300 žádostí/rok)
 • Moldavsko (600 žádostí/rok)
 • Mongolsko (1 000 žádostí/rok)
 • Srbsko a Černá Hora (2 000 žádostí/rok)
 • Ukrajina (40 000 žádostí/rok)

Ukrajina

Žádosti firem o zařazení do Programu na Ukrajinu jsou přijímány i krajskými hospodářskými komorami (seznam naleznete níže).

Příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu probíhá na Ukrajině systémem tzv. nekonečné řady. To znamená, že jsou žadatelé o zaměstnaneckou kartu přidáváni do řady průběžně.

Od 1. 5. 2018 si žadatelé o zaměstnaneckou kartu (tj. Ukrajinci) podají žádost s požadovanými přílohami ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Délka doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina KHK MSK do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru VFS Global ve Lvově, činila k 31. 7. 2019 přibližně 80 dní.

Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko

HK ČR přijímá žádosti pro tyto státy průběžně, avšak zařazování žádostí probíhá na základě vygenerování jedinečných kódů pouze do doby, než se naplní měsíční kapacita daných zastupitelských úřadů pro vyřízení zaměstnaneckých karet.

HK ČR si vyhrazuje právo po domluvě s žadatelem rozdělit žádost v případě nedostatečné volné kapacity v dané dvouměsíční kvótě. Žádosti firem budou řazeny chronologicky dle okamžiku dodání kompletní žádosti.

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty pro uchazeče z Černé Hory bude probíhat na zastupitelském úřadě v Bělehradě (Srbsko).

Základní podmínky pro zařazení do Programu

 1. Minimálně dvouletá existence společnosti
 2. Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
 3. Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky)
 4. Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.

Platnost zařazení do Programu je 1 rok a platí na všechny státy. Pokud společnost podá první žádost s požadovanými přílohami k prvnímu zařazení, v další žádosti případně i pro jinou zemi zařadí garant žádost bez požadavku na předložení požadovaných příloh se statutem opakované žádosti a příslušnou finanční kalkulací.

Viditelná volná pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty si můžete zkontrolovat na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí – ZDE.

Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 Vláda ČR rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete ZDE.

Povinné přílohy první žádosti o zařazení do Programu

 1. Vyplněná „Žádost“
 2. Vyplněná „Průvodní karta“
 3. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 4. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 5. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis)

V souboru „Žádost“ vyplní garant pole „Email garanta“, „Datum zařazení žádosti“, „Datum zařazení zaměstnavatele do Programu“ a „Předpokládané místo podání žádosti o pobytový titul“.

Pokud žádáte o pracovníky z Černé Hory, vyberete v souboru „Žádost“ v rozevíracím seznamu možnost „Srbsko“.
Povinné přílohy opakované žádosti o zařazení do Programu

 • Vyplněná „Žádost“
 • Vyplněná „Průvodní karta“

Ceník při podání žádosti o zařazení do Programu

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

První žádost 3 000 Kč
Opakovaná žádost 1 500 Kč
Poplatek za jednoho uchazeče 200 Kč

Způsob podání žádosti

Pro podání žádostí na Srbsko, Černou Horu, Filipíny, Mongolsko, Bělorusko, Indii, Moldavsko a Bělorusko slouží výhradně e-mailová adresa: pracecizinci@komora.cz (V případě zaslání žádosti na jiný než uvedený e-mail nebude Vaše žádost akceptována. Žádosti nelze podat přes krajské hospodářské pobočky.)

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Michaela Štensová, tel.: 724 613 915
Bc. Naděžda Zemanová, tel.: 724 008 660

E-mail: rezimukrajina@khkmsk.cz

Informační leták o službách asistenčních kanceláří

Přílohy:

Čestné-prohlášení PKZ

casto-kladene-dotazy-Program KZ

Krok-za-krokem-Program-kvalifikovaný-zaměstnanec

PROGRAM-KVALIFIKOVANY-ZAMESTNANEC

převodník-CZ-ISCO-

Žádost-NOVÁ

VZOR_Čestná-prohlášení

Jak_napsat_pracovni_smlouvu_a_smlouvu_o_smlouve_budouci_pro_cizince

Potvrzeni o zajisteni ubytovani – fyz. osoba

Potvrzeni o zajisteni ubytovani – právnická osoba

Průvodní karta REŽIM UKRAJINA KHK – aktuání

Průvodní-karta_OS

VZOR_potvrzení přijímajícího subjektu

Pristi_zastavka_Ceska_republika_-_CS

Pristi_zastavka_Ceska_republika_-_UK