Vláda schválila Exportní strategii České republiky. Pomůže vytvářet nové národní šampiony

Strategie exportu na příštích deset let se zaměří na podporu exportérů s ambicí trvale působit na zahraničních trzích a prodávat finální produkty, služby a komplexní řešení. Cílem je posilovat exportní ambice českých firem, zlepšovat jejich postavení v dodavatelských řetězcích a diverzifikovat jejich export.

„Česká republika má jednu z nejotevřenějších ekonomik na světě, hodnota exportu dosahuje více než 70 procent hodnoty našeho hrubého domácího produktu. Pro udržení tohoto poměru je třeba naše exportéry co nejúčinněji podporovat. K tomu bude sloužit i nová Exportní strategie, podle které budeme postupovat příštích deset let,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jejím záměrem je vhodná reakce na potřebu změny zaměření českého průmyslu. Tedy přeorientovat se na inovace, výrobu finálních řešení a maximalizaci vlastní přidané hodnoty. Bez nadsázky si dovolím říct, že tato strategie pomůže najít nové národní šampiony s celosvětovými ambicemi, a to zejména mezi malými a středními podniky či mezi start-upy.“

Nové nastavení podpory exportu vychází ze stavu a potřeb české ekonomiky. Ambicí nové Exportní strategie České republiky je přispívat kromě růstu vývozu i k přeměně české ekonomiky v ekonomiku znalostní, která bude více konkurenceschopná a odolná vůči vnějším negativním vlivům. Její misí je zaměřit se v rámci podpory na české inovativní společnosti, které vyrábějí a dodávají finální produkty a služby s unikátním řešením a vysokou přidanou hodnotou.

Těmto firmám je nutné zajistit komplexní podporu v různých fázích jejich vývoje od realizace nápadu, vytvoření produktu až po pomoc se zajištěním financování. Tímto směrem budeme rozvíjet proexportní ekosystém založený na spolupráci státních institucí, které podporu poskytují,“ říká ministr Síkela s tím, že je důležité, aby všechny instituce znaly celou nabídku a paletu proexportních nástrojů a služeb. Díky tomu společnost získá na základě analýzy svých potřeb návrh služeb státu na míru bez ohledu na instituci, se kterou právě jedná. Tím dojde ke znásobení efektu poskytovaných podpor a směřování k úspěchu na globálním trhu.

„Významnou roli při implementaci strategie má naše agentura CzechTrade a jejích 52 kanceláří, které pokrývají 64 zemí světa. Právě v těch jsou českým firmám k dispozici pracovníci, prostřednictvím kterých budeme moci popsané služby poskytovat přímo v zahraničí,“ říká ministr a dodává: „V České republice, hlavně v regionech, pak budou moci čeští exportéři využívat služeb pracovníků agentury CzechInvest. Z Ministerstva průmyslu a obchodu také plánujeme realizaci podnikatelských misí do celého světa či české oficiální účasti na veletrzích. Tuto činnost včetně rozvoje dalších služeb budeme plně koordinovat a spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí, ekonomickými diplomaty, ale i dalšími proexportními resorty, jako například ministerstvy financí, obrany či zemědělství.“

„Exportní strategie je dobře nasměrovaná. Podařilo se do ní dostat dva klíčové aspekty, které by měly přístup k podpoře exportu změnit k lepšímu – cíl vybudovat ekonomiku s vlastními finálními produkty a vyšší přidanou hodnotou a měnící se situace na globálních trzích. Exportní strategie si vytyčila mnoho cílů, proto chceme s MPO nastavit priority úkolů a jasný harmonogram jejich plnění, aby našemu exportu a vývozcům přinesla užitek co nejdříve,” říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Nová exportní strategie se zaměřuje na nové formy působení na zahraničních trzích. Firmy, které jsou v zahraničí více usazené, například formou poboček či vlastních investic, mají pak větší předpoklad se na daném trhu udržet i v době ekonomických či politických výkyvů. Podpora bude tedy směřována nejen na samotný export, ale také do služeb ulehčujících trvalé usazení a kapitálové vstupy v rámci zahraničních trhů.

Modernizace finančních nástrojů pro expanzi firem

Dalším z cílů strategie je zlepšení postavení českých firem v dodavatelských řetězcích. Stanovená opatření se pro naplňování tohoto cíle soustředí na podporu spolupráce společností, společnou nabídku a vývoj mezioborových řešení. „Úkolem státu bude rozvíjet marketingové nástroje a další služby umožňující spolupráci firem napříč obory se zvláštním důrazem na inovační odvětví, jako je například digitalizace, umělá inteligence či pokročilé materiály a výrobní postupy. Podporovat budeme vznik a rozvoj aliancí či vytváření příznivých podmínek pro získávání know-how a vývoj inovativních řešení,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller s tím, že novou strategii připravilo ministerstvo ve spolupráci s hlavními podnikatelskými partnery, oborovými asociacemi a svazy.

Další stanovený cíl nové exportní strategie se týká zvyšování exportní diverzifikace. K naplňování tohoto cíle chce nová exportní strategie přistupovat především na základě nabídky konkurenceschopných produktů a využívání příležitostí v teritoriích. Finalisté – producenti komplexních řešení – budou úspěšnější při pronikání a trvalém působení na více trzích, a to zejména mimo Evropskou unii. Samotná přímá podpora diverzifikace se posune od teritoriálního konceptu, tedy určování prioritních zemí, k využívání identifikovaných příležitostí ve všech zemích, které lze považovat za bezpečné a spolehlivé obchodní partnery.

„Záměr vlády vytvořit exportérům podmínky, které by pomohly teritoriálně diverzifikovat export i do mimounijních zemí, usnadnit firmám jejich trvalé působení na zahraničních trzích a posílit jejich konkurenceschopnost skrze podporu exportu založeného na sofistikovaných výrobcích a inovacích, proto podporujeme, říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček s tím, že podle analýz komory je tuzemské hospodářství zranitelné a nedostatečně odolné vůči výkyvům v zahraniční poptávce kvůli silné orientaci českého vývozu na země EU, kam směřuje více než 80 % českého exportu.

Opatření ve strategii se zaměřují na rozvoj již existujících nástrojů podpory exportu, ale i na vytváření nových. Důležitým prvkem bude transformace finančních nástrojů, které zajistí likviditu pro expanzi firem. Kromě zajištění financování a pojišťování čistě exportní kontraktů bude rozvíjen propojený systém financování od rozvoje firem v Česku, přes export, až po trvalé usazení na zahraničním trhu.

Uplatňování exportní strategie bude prováděno ve spolupráci s rezortními i podnikatelskými partnery podle střednědobého plánu.  V první fázi budou využity nyní alokované prostředky na oblast podpory exportu. Každoročně pak bude vyhodnocováno plnění strategie a dle potřeby upravován plán implementace.

Zdroj: MPO