Pracovní skupina pro udržitelnost a cirkulární ekonomiku sdílela zkušenosti s odpady i s aplikací na rozvoj města

Že je pro firmy, školy a instituce našeho kraje cirkulární ekonomika nosné téma, dokládá zájem 25 účastníků prvního setkání pracovní skupiny na udržitelnost a cirkulární ekonomiku, kterou organizuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Ta proběhla ve středu 2.2.2022 online a své aktivity zde prezentovala společnost Trafin Oil, a.s., která zpracovává kuchyňské odpadní oleje na biopalivo 2. generace. Velmi inspirativní byla také přednáška paní Valentiny Opejko z holandského Haarlemu, která představila příklady aplikace cirkulárních modelů na rozvoj města. O životním cyklu výrobku a dopadu na životní prostředí informovala doc. Brožová z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a s aktualitami týkajícími se dotačních programů vystoupila společnost enovation s.r.o.

Založením této pracovní skupiny se komora snaží reagovat na aktuální vývojové trendy a chce pomoci hlavně malým a středním firmám při přechodu od lineární ekonomiky k ekonomice cirkulární. Ambicí pracovní skupiny je zapojení co největšího množství stakeholderů a firem z regionu, které již mají s aplikací udržitelných modelů a cirkulární ekonomiky své zkušenosti a mohou předat své znalosti a zkušeností ostatním.
Odborným garantem pracovní skupiny je doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. z Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Cílem iniciativy je v první fázi rozšiřovat povědomí o možnostech využívání principů cirkulární ekonomiky a jejich výhodách, následně pak organizovat propojování firem v regionu a umožňovat jim sdílení zkušeností se zaváděním a fungováním konceptu cirkulární ekonomiky, včetně zveřejňování příkladů dobré praxe. Důležitou součástí aktivity bude zajištění asistenčních a konzultačních služeb podnikatelům při zavádění a rozšiřování fungování zásad cirkulární ekonomiky při výrobě a také poskytování poradenských služeb o dotacích a programech, které jim tento přechod usnadní.

Další setkání pracovní skupiny by mělo proběhnout v květnu tohoto roku již prezenční formou a účastníci budou moci sdílet své zkušenosti a plánované aktivity.