OP TAK podpoří firmy v oblastech výzkumu a inovací

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK) byl 22. prosince 2021 oficiálně předložen Evropské komisi, čímž byl zahájen formální proces vyjednávání vedoucí k jeho schválení a následnému vyhlášení prvních výzev v novém programovém období. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem, rozvoj klíčových dovedností či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci podniky z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Prioritou je dokončit schvalování OP TAK ze strany Evropské komise co nejdříve a nabídnout tak zejména malým a středním podnikům možnosti podpory v oblastech výzkumu a inovací, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, energetiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Program je strukturován celkem do sedmi priorit, z toho šest se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury, na posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a čistou mobilitu. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

Výsledná podoba programového dokumentu vychází primárně z unijní legislativy politiky soudržnosti EU pro období 2021-2027, která vstoupila v platnost až na konci června 2021. Následně byl OP TAK začátkem října 2021 schválen vládou. „Česká republika je ve srovnání s ostatními členskými státy EU v popředí v rámci připravenosti na programové období 2021-2027. MPO provedlo nutné kroky pro dokončení a schválení OP TAK v předstihu, programový dokument byl opakovaně předmětem připomínek ze strany hospodářských, sociálních či územních partnerů, dále v roce 2020 proběhla veřejná konzultace k programovému dokumentu, do které se mohla zapojit i široká veřejnost, říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: V neposlední řadě MPO průběžně vedlo neformální dialog s Evropskou komisí, aby odladilo maximum problematických prvků. Zároveň mohu ujistit, že nehrozí riziko nesplnění pravidla n+3 za rok 2021, jelikož podíl alokace původně plánované pro rok 2021 bude rozpuštěn do let 2022 až 2025 rovným dílem, což je s ohledem na dostupnost finančních prostředků i z NPO nejlepší možné řešení.“

Vzhledem k tomu, že schválení operačních programů musí dle legislativy předcházet schválení Dohody o partnerství jakožto zastřešujícího dokumentu pro čerpání fondů EU na úrovni členského státu, předložilo MMR 16. prosince 2021 Dohodu o partnerství Evropské komisi. Termín schválení OP TAK se tak bude mj. odvíjet od schválení Dohody o partnerství. Vyhlášení prvních výzev z OP TAK se nicméně předpokládá v květnu 2022.

Zdroj: MPO