Jak po pandemii v MSK?

Na základě reakcí na výzvy členům Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje vypracoval prezident tohoto Sdružení Pavel Bartoš materiál s názvem “Jak po pandemii v MSK? Navrhované aktivity pro rozvoj Moravskoslezského kraje”.

Tento materiál vznikl ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a se Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska a je sestavený jako ucelený, koncepčně provázaný soubor rámcových a v některých případech i konkrétních námětů projektů, které jsou navrženy k posouzení pro částečné naplňování hlavních cílů uhelné platformy regionů procházejících transformací, později precizovaných Zelenou dohodou EU, neboli “Green Deal”, pro Moravskoslezský kraj a vedoucí k překonání současné krize a k nezbytné transformaci hospodářství MSK.

Preferovány jsou návrhy, které cíleně transformují hospodářství v MSK v duchu požadavků a závazků ČR na bezuhlíkovou společnost s cílem generovat finance, udržet a tvořit nová pracovní místa a tím zvyšovat životní úroveň občanů.

Doporučené priority:

  • Oblast vzdělávání, vědy a výzkumu
  • Energetika, zejména teplárenství
  • Doprava a dopravní obslužnost
  • Bezpečné ukončení těžby černého uhlí a využití báňské a související infrastruktury
  • Podnikání a podnikatelské prostředí, včetně podpory podnikání

Materiál je určen pro další diskusi a pro odborné úpravy a pro doplnění tak, aby následně mohl být použit jako základní strategický dokument pro transformaci hospodářství v Moravskoslezském kraji. Soubor námětů projektů je ale otevřený dokument, který se podle potřeby bude doplňovat a upravovat tak, aby byl stále aktuální. Sdružení pro rozvoj MSK i Krajská hospodářská komora MSK jsou připraveni spolupracovat na výběru priorit a rozpracování jednotlivých námětů.

Jak po pandemii v MSK 2020