Inspektoři budou kontrolovat klasifikaci a označování směsí ve výrobcích

Fórum pro prosazování agentury ECHA souhlasilo s novým celoevropským projektem (REF- 14), jehož cílem bude kontrola, zda nebezpečné směsi přítomné ve výrobcích jsou správně klasifikovány, označeny a zabaleny.

Cílem kontrol v novém projektu REF-14 je ochrana lidského zdraví prosazováním požadavku na klasifikaci a označování nebezpečných směsí. Kontroly budou zahrnovat spotřebitelské výrobky, které jsou na trhu běžně dostupné a je o nich známo, že obsahují nebezpečné směsi jako např. nikotinové výrobky obsahující akutně toxické látky nebo osvěžovače vzduchu obsahující senzibilizující nebo dráždivé látky.

Kontrolní orgány zjistily, že tyto produkty nebývají klasifikovány a označeny tak, aby spotřebitelé byli informováni o jejich nebezpečnosti a o tom, jak je mají bezpečně používat. Někdy nebývají opatřeny uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Inspektoři budou kontrolovat, zda dodavatelé těchto výrobků plní své povinnosti podle nařízení CLP, což zahrnuje klasifikaci a označování, požadavky na balení a uzávěry odolné proti otevření dětmi. Zkontrolují také oznámení nebezpečných směsí toxikologickým střediskům a bezpečnostní listy směsí. Projekt REF-14 bude připraven v roce 2025 a kontroly jsou předpokládány v roce 2026.

Fórum rovněž odsouhlasilo, že příští pilotní projekt o prosazování bude zaměřen pouze na výhradní zástupce, kteří registrují dovážené látky, včetně látek obsažených ve směsích. Inspektoři se zaměří na identifikaci „free-riders“ a potenciálně podvodných hospodářských subjektů, což bude znamenat narovnání podmínek pro společnosti v různých zemích. Inspektoři budou kontrolovat, zda je množství látky správné registrováno, zkontrolují vedení záznamů o dovozcích, na které se vztahují povinnosti týkající se bezpečnostních listů.

Kvůli zlepšení transparentnosti fórum odsouhlasilo testování veřejného vysílání budoucích workshopů pro zúčastněné strany, kde budou prezentovány výsledky a doporučení projektů v oblasti prosazování, což by mohlo zvýšit povědomí o otázkách dodržování předpisů a práci kontrolních orgánů.

Zdroj: MPO