Firmy mohou začít žádat o dotace v prvních pěti výzvách programu OP TAK

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace v jeho prvních pěti výzvách. Ve výzvě na úspory energie je pro žadatele připraveno celkem 10 miliard korun. Další čtyři výzvy cílí na podporu výzkumu, vývoje a inovací a firmám je v nich k dispozici celkem 5,25 miliard korun. Výzvy vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Cílem výzvy na úspory energie je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a celkové snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR. Podpora se zaměřuje na přechod k uhlíkově neutrálnímu hospodářství a čisté energii, dále na oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se této změně a prevenci a řízení rizik. „Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 500 tisíc korun a maximálně 200 milionů korun. Finanční podporu mohou využít například na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů nebo výrobních a technologických procesů, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti nebo využití odpadní energie,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Příjem žádostí o dotace podporující výzkum, vývoj a inovace bude probíhat ve výzvách Aplikace, Inovace, Proof of Concept a Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Jejich cílem je posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace. „Díky svému rozvoji, vývoji nových produktů, materiálů, technologií a služeb, nebo díky lepší ochraně práv průmyslového vlastnictví posilují firmy svoji konkurenceschopnost a získávají lepší pozice na světových trzích,“ říká Lukáš Vymětal a doplňuje: „Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK. Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie“.

Výzvy – připravené finanční prostředky a datum ukončení příjmu žádosti:

Úspory energie: 10 miliard korun (na jeden projekt až 200 mil. Kč), do 30. 11. 2023

Aplikace: 4 miliardy Kč (na jeden projekt až 125 mil. Kč), do 31. 10. 2022

Inovace: 1 miliarda Kč (na jeden projekt až 40 mil. Kč), do 31. 10. 2022

Proof of Concept: 200 milionů korun (na jeden projekt až 20 mil. Kč), do 30. 11. 2022

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví: 50 milionů Kč (na jeden projekt až 500 tis. Kč), do 31. 12. 2023

Podnikatelé, jejichž projekt získá rozhodnutí o poskytnutí dotace, mohou pak ve schválených projektech předkládat žádosti o platbu a získávat část způsobilých výdajů zpět formou dotace. Podrobné informace o aktuálních výzvách z OP TAK jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj: MPO