Změny v programech ekonomické migrace zaměřených na klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky

S účinností od 1. února 2021 platí změny v Programu klíčový a vědecký personál a v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, které schválil Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci.

Na základě zkušeností s více než rok a půl trvající implementací vládních programů ekonomické migrace je nesporné, že se vládní programy osvědčily jak v době před vypuknutím pandemie, tak také v jejím dosavadním průběhu. Programy jsou v současné době v podstatě jediným nástrojem, díky kterému mohou české firmy získávat kvalifikované pracovníky ze třetích zemí na dlouhodobější pracovní vztah. V průběhu realizace programů se ovšem také ukázalo, že na jednu stranu existují oblasti, kde by bylo možné využití programů rozšířit a zpřístupnit širšímu spektru uživatelů, a že na druhou stranu se některé subjekty pokouší programy využít k účelům, které jsou v přímém rozporu s jejich smyslem (jde zejména o problematiku obcházení stanovených kritérií, zastřené agenturní zaměstnávání atd.).

Vzhledem k výše uvedenému navrhlo MPO na zasedání koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci dne 27. ledna 2020 po projednání s ostatními dotčenými resorty úpravy Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. V případě Programu klíčový a vědecký personál se jedná především o změny, jež tento program více zpřístupní subjektům z kategorie start-up, a to v souladu s Inovační strategií České republiky 2019-2030. V této souvislosti dochází také k úpravě seznamu inkubátorů a technologických investorů. V případě Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec patří mezi hlavní navrhované změny jeho rozšíření o kategorie vyslaného a vnitropodnikově převedeného zaměstnance obdobně, jako je tomu v současnosti u Programu klíčový a vědecký personál. V rámci změn obou programů pak dochází k posílení kontrolního mechanismu při posuzování přijímaných žádostí o zařazení do programů. Výslovně se tak rozšiřují možnosti pro nezařazení těch žádostí, u nichž existuje podezření na obcházení či zneužívání podmínek programů či jejich využívání k jiným než zamýšleným účelům. Současně se v případě obou těchto programů stanovuje, že v odůvodněných případech je možné stanovit jeden náhradní termín pro podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadě ČR. Nakonec bylo učiněno několik drobnějších upřesňujících úprav, které rovněž reflektují dosavadní zkušenosti s implementací vládních programů.

Výše uvedené změny schválil Koordinační orgán pro řízení státních hranic a migraci s účinností k 1. únoru 2021.

Program klíčový a vědecký personál

Zdroj: MPO