Zastropování cen energií vláda schválila i pro velké podniky

I pro velké firmy budou platit od 1. 1. 2023 do konce příštího roku stejné ceny, jaké vláda již dříve nastavila pro domácnosti a malé a střední firmy. Za dodávku elektřiny tak podniky zaplatí 5 000 Kč/MWh a za dodávku plynu 2 500 Kč/MWh (obě částky jsou bez DPH a distribučních poplatků).

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR.

Nařízení, které nyní vláda schválila, řeší první fázi poskytování podpory v režimu DKR pro rok 2023, kdy dojde k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky dle Nařízení Evropské komise 2003/361/ES ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle současně platného nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Podpora bude poskytnuta velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh budou zastropované ceny elektřiny a plyny ve stejné výši jako pro malé a stření podniky, tj. ve výši 5 000 Kč/MWh bez DPH za elektřinu a v případě plynu ve výši 2 500 Kč/MWh bez DPH, a to do 80 % jejich historické spotřeby za shodné období. Podnik se může rozhodnout, zda bude čerpat podporu formou záloh na elektřinu, na plyn nebo na obojí současně. Limity v rámci DKR jsou stanoveny za obě komodity dohromady. Nadále ovšem zůstává ze stropování ceny plynu vyloučena dodávka plynu spotřebovaného pro výrobu elektřiny.

Zálohy nebudou mít podobu peněžních částek převáděných odběratelům energií, ale budou poskytovány formou slevy na průběžných platbách za ceny energií. Tato sleva, tedy rozdíl mezi sjednanou cenou a zastropovanou cenou, pokud o ní podnik požádá, bude v každém měsíci poskytována úměrně velikosti spotřeby. Každá taková záloha se připočte k předchozí poskytnuté podpoře a bude ministerstvem průmyslu a obchodu čtvrtletně zkontrolována vůči limitům celkově povolené podpory firem, vyplývajícím z DKR. Po vyčerpání limitů bude podnik dále odebírat již jen za smluvní cenu.

Výhodu zastropované ceny a čerpání zálohy z DKR budou moci podniky čerpat již od 1. ledna 2023. Podmínkou je vyplnění formuláře, který je přílohou nařízení vlády, a jeho doručení dodavateli energií. Čerpání podpory je možné ukončit k prvnímu dni jakéhokoliv kalendářního měsíce v průběhu roku. Protože umožněním odběru elektřiny a plynu za stanovenou cenu budou velké podniky od 1. ledna 2023 získávat určitý majetkový prospěch, který by jinak při přímém poskytování podpory (např. ve formě dotace) byl kompenzován až následně po skutečném vynaložení prostředků, bude záloha na podporu muset být ex post ověřena. Případnou překompenzaci, dojde-li zálohováním k překročení limitu podpory, bude muset podnik vrátit ministerstvu průmyslu obchodu.

Podrobné podmínky DKR pro velké podniky pro rok 2023, pravidla čtvrtletního ověřování a způsob vracení případné překompenzace budou předmětem samostatného nařízení vlády, které vláda plánuje schválit ještě v lednu 2023. Předpokládá se, že většina podniků bude omezena základním limitem celkové podpory ve výši 4 mil. EUR na podnik nebo skupinu propojených osob v rámci České republiky. Energeticky náročný průmysl bude moci za splnění dalších podmínek čerpat celkovou podporu až ve výši 150 mil. EUR.

Na začátku příštího roku tedy budeme podrobně sledovat navazující legislativní úpravy, nezbytné k tomu, aby byl zajištěn plný soulad českého zastropování cen pro velké podniky s DKR, upevněna právní jistota a současně eliminováno podnikatelské riziko. Věřím, že dnešním rozhodnutím vlády je alespoň do určité míry naplněna legitimita očekávání podnikatelského sektoru. Další podrobnosti zazněly během tiskové konference, které jsem se dnes účastnil.

Odkaz na aktuálně platné znění nařízení vlády uveřejníme na komorovém webu, jakmile bude publikováno ve sbírce zákonů. I nadále platí, že své případné dotazy, podněty nebo připomínky můžete směřovat do naší webové Poradny pro podnikatele HK ČR.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR