Zásady pro zaměstnávání zahraničních pracovníků v době nouzového stavu

Hospodářská komora ČR vydala Desatero informací pro zaměstnavatele pracovníků ze třetích států v době nouzového stavu:

1. Rovné zacházení s českými i zahraničními zaměstnanci!
Zaměstnavatel musí v případech jako je nařízení karantény, pracovní neschopnost, nutná péče o dítě, dočasné  nepřidělování práce, dočasné omezení nebo uzavření provozu nebo nařízení výkonu práce z domova poskytovat svým zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako zaměstnancům českým.

2. Nelze přijímat nové pracovníky ze zahraničí!
Na zastupitelských úřadech ČR je pozastaveno přijímání žádostí o pobytová oprávnění; řízení o těchto žádostech jsou v případě krátkodobých víz zastavena, u dlouhodobých víz a povolení k pobytu přerušena. Povolení k zaměstnání pro účely krátkodobého víza sice Úřad práce ČR cizinci vydá, nicméně s ohledem na zastavené přijímání žádostí o pobytová oprávnění bude marně plynout doba jeho platnosti.

3. Žádosti na území lze podávat poštou, osobní podání není zapotřebí!
Všechny žádosti týkající se zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (vydávání nových pobytových oprávnění, prodlužování jejich platnosti i změny účelu pobytu na zaměstnání) lze na území ČR podávat poštou nebo zasílat do datové schránky Ministerstva vnitra, žádosti budou přijaty a posouzeny jako by byly podány osobně, pokud zákon tuto formu podání vyžaduje. Obdobným způsobem lze postupovat i při podávání žádostí o vydání povolení k zaměstnání.

4. Biometrické průkazy především pro nové cizince!
Biometrické průkazy zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou vydávány a biometrické údaje jsou pro účely jejich zhotovení odebírány především občanům třetích států, kteří nově vstoupili na území ČR a dosud držiteli biometrického průkazu nejsou.

5. Ministerstvo zasílá písemná rozhodnutí poštou!
Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance bude Ministerstvo vnitra na žádost cizinců nebo jejich zmocněných zástupců rozesílat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Spolu s potvrzením zašle i písemné rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, které může nahradit biometrický průkaz, dokud tento nebude vydán. Poštou lze rovněž zaslat rozhodnutí o vydání povolení k zaměstnání.

6. Změna zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici kdykoli!
Držitel platné zaměstnanecké karty je oprávněn změnit zaměstnavatele i dříve než po 6 měsících od převzetí své první zaměstnanecké karty. Stejně tak může začít dočasně pracovat na jiné pozici u dalšího zaměstnavatele. Změnu lze realizovat pouze na volné pracovní místo evidované v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, není-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Obdobné platí i pro držitele modré karty. Úřad práce ČR zajistí urychlené zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst. Hlášenky volných pracovních míst lze Úřadu práce ČR zasílat e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Zaměstnavatele může změnit i cizinec, který je držitelem povolení k zaměstnání, předpokladem je obdržení nového povolení k zaměstnání.

7. Pracovníci podílející se na krizových opatřeních mohou začít pracovat dnem oznámení změny zaměstnavatele!
Držitel platné zaměstnanecké karty, který mění zaměstnavatele nebo začíná dočasně pracovat na jiné pozici u dalšího zaměstnavatele, může Ministerstvu vnitra podat oznámení o této změně nejpozději v den nástupu do nové práce, pokud jeho budoucí zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá. K oznámení změny je třeba doložit vyjádření budoucího zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření. Zákonné podmínky pro realizaci oznámené změny se považují za splněné ke dni oznámení. Ministerstvo nebude o jejich splnění zasílat sdělení oznamovateli ani jeho budoucímu zaměstnavateli. Držitel modré karty je ve výše uvedeném případě oprávněn měnit zaměstnání stejným způsobem.

8. Krátkodobě pobývající cizinci mohou pokračovat v zaměstnání!
Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, jejichž platnost skončí za nouzového stavu, se prodlužuje, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je prodloužení pracovně-právního vztahu (pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti) se stejnými podmínkami jako smlouva předchozí.

9. Zaměstnavatelé mají pomoci cizincům, pokud jsou nuceni je propustit!
Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků, kteří jsou nuceni ukončit nebo neprodloužit pracovněprávní vztah cizince kvůli ekonomickým dopadům koronavirové epidemie, jsou vyzváni, aby cizincům pomohli s registrací statusu zájemce o zaměstnání na internetových stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-pro-cizince) a poskytli asistenci při řešení jejich situace (včetně případného návratu do země původu).

10. Možnost sankcí vůči zaměstnavatelům, kteří nepomohou!
Po ukončení nouzového stavu bude důsledně prověřováno dodržování podmínek zaměstnávání cizinců ze strany kontrolních orgánů. Zaměstnavatelé, kteří v době nouzového stavu nepomáhají cizincům, které propouštějí, neposkytují zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako českým nebo zneužívají zranitelného postavení zahraničních pracovníků, budou vyloučeni z vládou schválených migračních programů.

———

Zároveň se členové pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků  shodli, že v době nouzového stavu je zapotřebí, aby byly dodržovány následující zásady:

1. Zaměstnavatelé musí v době nouzového stavu poskytovat svým zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako zaměstnancům českým v případě nařízení karantény zaměstnanci, pracovní neschopnosti zaměstnance, nutné péče zaměstnance o dítě, dočasného nepřidělování práce zaměstnanci, dočasného omezení nebo uzavření provozu nebo nařízeného výkonu práce z domova. Přehled konkrétních práv a povinností poskytuje Pracovněprávní desatero pro boj s koronavirem, které vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16

2. Zaměstnavatelé držitelů zaměstnaneckých karet, kteří jsou nuceni ukončit pracovněprávní vztah cizince kvůli  ekonomickým dopadům koronavirové epidemie, musí dodržovat postup vyžadovaný při skončení pracovněprávního vztahu zákoníkem práce. Nesmí docházet ke zneužívání ukončení pracovního poměru dohodou, propuštěným zaměstnancům musí být vyplacena veškerá odměna za vykonanou práci, odcházející zaměstnanci musí obdržet
zápočtový list atd.

3. Zaměstnavatelé by měli držitelům zaměstnaneckých karet, kterým jsou nuceni ukončit nebo neprodloužit pracovněprávní vztah, pomoci s registrací statusu zájemce o zaměstnání na internetových stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/pracepro-cizince). Přechod těchto cizinců k jinému zaměstnavateli, který by pro ně mohl mít dlouhodobější vhodné pracovní uplatnění, by měl být prvořadým řešením situace.

4. Vůči zaměstnavatelům, kteří v době nouzového stavu prokazatelně zneužívají zranitelného postavení zahraničních zaměstnanců, je (na základě případného rozhodnutí Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci) možno použít i sankci spočívající v budoucím omezení jejich účasti ve vládou schválených migračních programech.
Zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských svazů a Hospodářské komory budou své členy a ostatní podnikatelskou veřejnost vyzývat k výše uvedenému postupu. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů budou prostřednictvím svých odborových organizací na pracovištích monitorovat, zda
zaměstnavatelé postupují podle výše uvedených bodů a zda nedochází ke zneužívání nouzového stavu v neprospěch zahraničních zaměstnanců.

Zdroj: Odbor usnadňování obchodu a služeb Hospodářské komory České republiky