Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2018

Celkem 13 podnikatelů z Moravskoslezského kraje si 12. listopadu 2018 ve 14:00 hod. slavnostně převezme ocenění Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje 2018, a to z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky. Jejich seznam bude zveřejněn při slavnostním předání cen.

Ocenění Spokojený zákazník Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele a že naplňuje nejen požadavky dané platnými obecně závaznými právními předpisy, ale že má při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost těchto služeb či výrobků a také, že své služby poskytuje spotřebitelům na odpovídající odborné a profesionální úrovni.

Toto ocenění se uděluje na dva roky a jeho cílem je ukázat v různých oborech pozitivní přístup podnikatelů na místní úrovni k otázkám spojeným s kultivací trhu a prosadit i vnímání ochrany spotřebitele jako nedílné součásti regionální politiky a aktivit spadajících do působnosti regionální a místní samosprávy, neboť důvěra a spokojenost spotřebitelů na místní úrovni by měla být vnímána v mnohem větší míře i jako jeden z nástrojů ke zvýšení úrovně hospodářské a sociální soudržnosti v daném regionu a kraji.

Cena Spokojený zákazník bude letos v Moravskoslezském kraji předána již po sedmnácté a finančně ji podpořil i Moravskoslezský kraj samotný. „Jsme velmi rádi, že do hodnocení a práce odborných komisí se zapojují nejen spotřebitelé, ale právě i zástupci místních a podnikatelských samospráv, a že se takto zaměřenou podporou daří přispívat i k mnohem vyváženějšímu rozvoji jednotlivých územních obvodů kraje a ČR,“ říká místopředseda Správní rady SČS Libor Novák a dodává: „Na základě zhodnocení stávající úrovně ochrany spotřebitele na celostátní a regionální úrovni dospělo SČS k závěru, že ustavení platformy pro spolupráci zástupců regionálních a místních samospráv, orgánů státní správy (dozoru, kontrol, inspekcí) působících v regionu a zástupců podnikatelských samospráv a dalších nevládních organizací působících v oblasti ochrany spotřebitele ve formě Odborné komise pro ochranu spotřebitele na regionální úrovni je užitečná věc.“

Odborná komise pro ochranu spotřebitele Moravskoslezského kraje rovněž projednala a schválila seznam uvedených podnikatelských subjektů, kterým bude ocenění Sdružení českých spotřebitelů v letošním roce uděleno. Bližší informace o metodice udělování ceny,
o kategoriích, v nichž je vyhlašována, a také další bližší informace k ceně jsou uvedeny
na adrese https://www.konzument.cz/poradenstvi/spotrebitel-v-kraji/cena-spokojeneho-zakaznika.php.