Souhrnný přehled možností státní podpory a dalších úlev pro podnikatele a zaměstnance

Zpracováno 27. března 2020

Nabízíme přehled aktuálních možností podpory pro fyzické i právnické osoby a zaměstnance v různých oblastech.
Na konci tohoto článku naleznete i užitečné odkazy na použité zdroje a dokument v PDF ke stažení.

1.  Možnosti podpory a úlev pro podniky, OSVČ a zaměstnance

1.1   Balíčky daňových úlev v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí:

Liberační balíček I

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II

 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. (dále viz 1.4.)


1.2   Nařízení Ministerstva financí umožňující plošné prominutí příslušenství daně a poplatků

V souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu byl vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků;

 • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem,
 • prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020,
 • prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,
 • prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020;

 1.3   Úprava metodiky MF

 • ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2;
 • metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.);

1.4.   Další informace a upřesnění

Podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:

 • možnost požádat o posečkání úhrady daně,
 • možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,
 • možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,
 • možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně);

K EET:

 • pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnosti používat EETdo doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze;
 • pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití

2.  Podpora OSVČ – pomoc podnikatelům a živnostníkům

2.1.   Finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné

Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den;

 • dotace bude poskytována po dobu maximálně 31 dní
 • dotace nesmí přesáhnout částku 13 144 korun
 • k vyplácení ošetřovného byl vyhlášen program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvemOšetřovné pro OSVČ; 
 • na program bude v první etapě vyčleněna částka 100 milionů korun;

2.2   Odpuštění minimální povinné platby na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění.


3.    Program MPSV na ochranu zaměstnanosti “Antivirus”

Přehled opatření v jednotlivých případech

 • Nařízení karantény zaměstnanců: zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % z průměrného reduk. výdělku – příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhrady mzdy
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě krizového opatření – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku – příspěvek pro zaměstnance 80 % vyplacené náhrady mzdy
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku – příspěvek pro zaměstnavatele 80 % z vyplacené náhrady mzdy
 • Omezení dostupnosti vstupů – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku – příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 50 % z vyplacené náhrady mzdy
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá 60 % průměrného výdělku – příspěvek pro zaměstnavatele 50 % z vyplacené náhrady mzdy
 • Pro OSVČ – Odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců – možnost využít Mimořádnou okamžitou pomoc

 

4.   Další možnosti podpory pro OSVČ

4.1   Ošetřovné pro OSVČ

 • Dotace ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny.
  Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. 

 4.2   Přímá podpora OSVČ

 • Přímá podpora OSVČ. Jde o podpůrné opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 15 000 Kč měsíčně. Mimořádný titul se bude vyplácet na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu.

5.   Další formy podpory a pomoci


5.1   Podpora pro velké podniky

Pro podniky nad 250 zaměstnanců bude připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun.


5.2   Pomoc pro zemědělce, lesníky a potravináře

Pomoc pro zemědělce postižené koronavirovou epidemií:
bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování.

Opatření pro pandemií postižené zemědělce, potravináře a lesníky:

 • bude povoleno odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
 • bude jim poskytnuta garantovaná podporu i na provozní financování,
 • budou navýšeny národní zdroje v Programu rozvoje venkova,
 • na zmírňování dopadů budou maximálně využity finanční prostředky z evropských zdrojů.

Ve prospěch dotačního Programu rozvoje venkova vláda uvolnila navíc 3,3 miliardy korun.

Ve prospěch Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na odklady půjček a další opatření vláda uvolnila navíc 1 miliardu korun.

 

5.3   Bezúročné půjčky a další bankovní produkty
 

 • Úvěr COVID I –  s ročním odkladem splátekMPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace je 5 miliard Kč. V současné době příjem žádostí pozastaven k 20. 3. 2020
 • ProgramCOVID II současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Jedná se o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun.
 • Bankovní produkty ČEB – předexportní financování, úvěry, odkup pohledávky či záruční produkty na uvolnění cashflow. Služby českým firmám od České exportní banky (ČEB) ve spolupráci s Exportní a garanční pojišťovací společností (EGAP).

5.4   Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv

Na podporu bezkontaktního styku s úřady a institucemi je s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zavedeno bezplatné využívání datových schránek, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.


5.5
   
Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze.

Technologie COVID 19:

 • nový dotační program podpoří projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení
 • dotace může dosáhnout až 20 milionů korun, celkem bude k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19:

 • program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;
 • zaměří se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe
 • na program bude vyhrazeno zhruba 200 miliónů korun

 

5.6   Podpora pro firmy obchodující se zahraničím

Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce vyhlášený MZV

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.
Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

 Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 • Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 • Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 • Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 • Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 • Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Bezplatné individuální exportní poradenství

Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.

 

5.7   Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem

Platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

 

6.   Opatření pro zaměstnance

V režimu legislativní nouze vláda připravila návrh mimořádného zákona, který po dobu trvání nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že

 • prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky,
 • mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
 • rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osobyve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně,
 • přičemž ošetřovné může být vyplaceno i zpětně,
 • Ošetřovné bezbolestně – návod jak postupovat stránky MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 • vojákům z povolání, kteří se v důsledku zákazu školní docházky potřebují starat o děti do 13 let, umožnilo Ministerstvo obrany vyhláškou poskytnutí služebního volna s nárokem na služební plat.

 

 7.   Právní předpisy pro pomoc podnikatelům a živnostníkům v právním procesu

Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959stav: 25. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 

Změna legislativy k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou mají být živnostníkům odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 

Liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943. stav: 26. 3. 2020 v legislativním procesu, leták ze základními informacemi

 

Zdroje

Vládní opatření

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#danove_ulevy

Daně – tiskové zprávy MF ČR:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

Přehled pomoci živnostníkům a podnikatelům MPO

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/

MPSV – program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

Pomoc pro zemědělce

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html.

Bezúročný úvěr COVID I

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

Program COVID II

https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/

 https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19–schvaleny-nove-programy–253656/.

Podpora pro OSVČ MPO

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1–dubna–a-to-pres-zivnostenske-urady–253699/

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2020/vyjadreni-ministryne-financi-aleny-schil-37998.

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.

Bezplatné individuální exportní poradenství

https://www.czechtrade.cz/media/tiskove-zpravy/archiv/czechtrade-nove-poskytuje-bezplatne-individualni-exportni-poradenstvi.

Bankovní produkty ČEB

 https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/.

Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem.
www.spojujemecesko.cz
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Brezen-2020/CzechInvest-spousti-platformu-Spojujeme-Cesko

Ošetřovné – návod, jak postupovat

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

MPO – nové programy

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19–schvaleny-nove-programy–253656/

Novela zákona o státním rozpočtu

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959stav: 25. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 

Změna legislativy k sociálnímu zabezpečení

 https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada. stav: 26. 3. 2020 projednáno Sněmovnou i Senátem, podepsáno prezidentem ČR 

MZV – nouzový balíček pro české vývozce na zahraniční trhy

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_03_18_ceska_ekonomicka_diplomacie_vyhlasuje.html

MPSV opatření v souvislosti s koronavirem

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Opatření HK ČR a jejich plnění        

https://www.komora.cz/koronavirus/

 

Přehledy podpory a úlev pro podniky a podnikatele ke stažení