Sněmovna schválila novelu na posílení energetické bezpečnosti i ochrany spotřebitelů

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona, která má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Normu schválila na konci května vláda, sněmovna ji pro to, aby mohla začít co nejdříve platit, projedná ve stavu legislativní nouze.

„Jsme v energetické válce s Ruskem. Tato novela představuje první krok v rekonstrukci naší energetiky, kterou Česká republika nutně potřebuje k tomu, aby mohla Rusku v této válce čelit. V první řadě musíme zajistit, aby bylo před příští zimou co nejvíce zásob plynu v tuzemských zásobnících. K tomu dopomůže opatření Use it or lose it,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Základem opatření principu „Use it or lose it“ (UIOLI) bude pravidlo, že firma, která si pronajme kapacitu v některém z tuzemských zásobníků, bude také muset tuto kapacitu využít, jinak o ní přijde. Zarezervovat si ji pak bude moct jiný subjekt. Zásobníky zemního plynu na území ČR jsou schopny pojmout cca 30 % roční spotřeby. Zavedení principu UIOLI umožní plné využití zásobníků plynu, protože odstraní blokování jejich rezervované, ale nevyužité kapacity. Minimální požadovaná naplněnost zásobníků bude vycházet z prováděcího předpisu, který bude vydán po přijetí novely. 

My už teď víme, že to nebyla náhoda, že zásobníky s plynem napříč Evropou před minulou zimou si pronajala ruská společnost Gazprom. Nechala je schválně prázdné, a tak zvýšila tlak na růst cen energií v Evropské unii a vystavila celou Evropu hrozbě nedostatku plynu,” dodává ministr. K tomu, aby se taková situace neopakovala, má sloužit navržená úprava zákona. Účelem je efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu. Vedle pozbytí práva k nevyužité skladovací kapacitě zásobníku plynu je proto nezbytné upravit postup zpřístupnění nevyužité skladovací kapacity jiným subjektům na trhu. To bude probíhat formou aukce.

Kapacita tuzemských zásobníků je zhruba 3,35 miliardy m³ plynu a roční spotřeba v roce 2021 byla cca 9,4 miliardy m³. Domácnosti z toho spotřebovaly přibližně 2,5 miliardy m³ zemního plynu. K dnešnímu dni je v tuzemských zásobnících přibližně 1,86 miliardy m³ zemního plynu.

Loňský krach Bohemia Energy odhalil nedostatečnou akceschopnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Povinnosti ERÚ je podle zákona chránit spotřebitele. Zákon ale definuje jen velmi omezené podmínky, za kterých by byli členové rady odvolatelní. Proto, aby se současný stav napravil a byla možnost odvolat členy Rady ERÚ v případě, že svým jednáním naruší řádný výkon pravomocí úřadu, předložil předseda Hospodářského výboru PSP ČR Ivan Adamec tento pozměňovací návrh. Novela také jasně vymezí hierarchii vedení úřadu. Navrhuje se, že předseda rady bude organizovat a řídit její činnost, že bude řídit úřad s výjimkou výkonu pravomocí, které jsou vyhrazeny radě, a že bude jednat jeho jménem. Rada jako kolektivní orgán zůstává odpovědná za výkon taxativně vyjmenovaných pravomocí. Jde vesměs o vydávání nejdůležitějších právních dokumentů úřadu (vyhlášky, cenová rozhodnutí, druhostupňová rozhodnutí). Toto rozdělení pravomocí má za cíl, aby se předseda rady primárně koncentroval na každodenní aktivní fungování úřadu, zatímco rada by se měla zaměřit na kvalitu právních dokumentů, které schvaluje.

Novela dále upravuje režim dodavatele poslední instance. Nově zavádí povinnost pro dodavatele, aby zákazníkům, kteří řádně hradili platby za energie, automaticky nabídl standardní tarif. Dodavatel o tom zákazníka informuje dopisem. Novela také zkracuje režim DPI z šesti měsíců na polovinu. „Chceme, aby ubylo administrativy pro odběratele i pro stát při hledání nového dodavatele, chceme posílit jistotu a ochránit odběratele energií, kteří spadli do režimu DPI,“ říká náměstek pro energetiku René Neděla.

Novela představí také další opatření na posílení ochrany spotřebitelů. Zajistí státu možnost regulovat maximální cenu nabízenou dodavateli poslední instance. To odběratele ochrání před nenadálým přílišným navýšením cen energií. Ochranu spotřebitelů posílí také nově zaváděný mechanismus, který umožní, aby v krajním případě obtíží dodavatele poslední instance ERÚ svým rozhodnutím určil náhradního dodavatele poslední instance. To zajistí ochranu zákazníka pro případ, že by se do problémů dostal i dodavatel poslední instance.

Zdroj: MPO