Se získáním dotace i počáteční investicí pomůže Národní energetický klastr z. s.

Krajská hospodářská komora MSK mezi své členy přijala Národní energetický klastr z. s. (dále jen „NEK“), založený v roce 2008.

Snahou NEK je podpořit rozvoj činností v oblasti energetiky a pomoci firmám se získáním dotací. Klastr představil výkonný ředitel Tomáš Tykal:

 

V současné době se prioritně zabýváme přípravou a realizací projektů, které jsou zpravidla podpořeny z dotačních programů. Díky dlouholetému působení na trhu a řadou již realizovaných projektů, firmy, pro něž dotační projekty zpracováváme, mají jednoznačnou jistotu toho, že žádosti budou zpracovány v požadované kvalitě, doposud jsme měli 100% úspěšnost v rámci formálního a věcného hodnocení. To našim členům a klientům garantuje úspěšné získání dotací. Vyzdvihnout musíme také to, že dokážeme malým a středním podnikům pomoct s počáteční investicí, která mnohdy bývá překážkou pro zahájení realizace nových projektů. V rámci dotačních projektů zajišťujeme pro žadatele kompletní servis, tedy kromě zpracování vlastních žádostí například administraci výběrových řízení, následný povinný monitoring, zpracování zpráv o realizaci, žádostí o platbu a následný post dotační monitoring včetně zpracování zpráv o udržitelnosti. Naši členové také samozřejmě od nás mají aktuální informaci, o jaké dotace se mohou ucházet a své žádosti tedy předkládají mezi prvními.

Propojením NEK s vědeckovýzkumnými organizacemi jsme schopni pro členy i klienty získat vyšší míru dotace až o 20% a našim členům pomáháme v rámci dotačního řízení tímto propojením snížit prvotní i průběžné náklady, na rozdíl od běžných společností zabývajících se pouze dotacemi.

  • Je ve vašem oboru podnikání nějaký druh činnosti, který vás odlišuje od ostatních?

Národní energetický klastr z. s., je výjimečný svým úzkým propojením soukromého sektoru s vědecko-výzkumnými organizacemi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jak uvádíme již výše, díky tomuto jsme schopni pro členy i klienty získat vyšší míru dotace a našim členům pomáháme v rámci dotačního řízení snížit prvotní i průběžné náklady projektu. NEK se může pyšnit řadou již úspěšně zrealizovaných projektů v řádu několika stovek miliónů korun, se kterými se můžete blíže seznámit na našich webových stránkách www.energy-cluster.cz.

Jsme pyšní, že se tím přímo podílíme na zvyšování konkurenceschopnosti českých firem v celosvětovém měřítku. Věříme, že zanecháváme výraznou pozitivní stopu ve zvýšení možnosti vstupu českých firem na světové trhy.

Důležitou činností, kterou se dle našeho názoru odlišujeme, je spojení členů z různých odvětví a vzdělávacích a výzkumných organizací, kdy vzniká síť, která je schopna každému členu NEK pomoci s vyřešením problému, který by sám ani ve spojení s poradenskými organizacemi vyřešit neuměl. Vznikají tak „řešitelské týmy“, které mají přístup k nejnovějším poznatkům vědy a výzkumu, které aplikují při pomoci našim členům vyřešit jejich problém.

Rovněž stojí za zmínku pomoc našim členům při účasti v obchodních soutěžích, kdy sdružujeme naše členy na základě společného obchodního zájmu a tento aplikujeme při účasti v obchodních soutěžích.

  • S jakým záměrem a očekáváním jste vstoupili do Krajské hospodářské komory MSK?

Vstup do Hospodářské komory vnímáme jako významný krok ke zvýšení povědomí o našich aktivitách a také k případnému rozšíření naší členské základny. Rádi bychom mezi naše členy přivítali i malé a střední podniky, kterým dokážeme pomoc jak na odborné úrovni, tak s počátečními finančními náklady, které často bývají překážkou. Důležitá je pro nás i naše členy možnost vytvářet tematicky zaměřená oborová seskupení s cílem účelně lobovat za zájmy našich členů při změnách legislativy a umožnit jim například, aby se mohli zapojit do velkých projektů společně, pod zavedenou a nezávislou značkou Národního energetického klastru. Moderní svět je založen na informacích a úspěch proto záleží mimo jiné na tom, jak rychle informace získáváme. V tomto smyslu vnímáme propojení s Hospodářskou komorou jako mimořádně důležitý krok.

  • Plánujete v nejbližší době nějakou investici do rozvoje vaší firmy?

V současné době probíhá realizace projektu Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU II. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností NEK především v oblasti efektivní výroby a akumulace elektrické energie, smart technologií a energetické koncepce a také propagace jeho aktivit za účelem dalšího rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je rozšířit portfolio služeb pro členy klastru a podpořit mezioborovou spolupráci s dalšími klastry a partnery. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. Účelem projektu je rozvinout a podporovat aktivity klastru mimo Moravskoslezský kraj na národní a mezinárodní úrovní. Získat nové členy klastru v rámci organizací působící v elektrotechnickém a energetickém průmyslu mimo Moravskoslezský kraj. Rozvoj činností NEK zvýší inovační potenciál a posílí kooperační vazby mezi jednotlivými stávajícími a novými členy klastru.

Snažíme se zabývat tím, co dává opravdu smysl. Úspora energií je slogan, na který teď narážíme velmi často, ale praxe občas za proklamací pokulhává.

Plánujeme se tedy soustředit na špičkové technologie umožňující nejen úsporu energií, ale také úspory finanční, a to zejména díky dotacím z EU. Jako jedna z nových cest se jeví participace na projektech využívajících vodíkové technologie.

———————————

Více se o aktivitách NEK můžete dozvědět na Business snídani členů KHK MSK, kde představí blíže své služby, které mohou využít jak jejich členové, tak i firmy či společnosti, které v současné době nejsou členy klastru.