Přehled finanční pomoci pro podnikatele: bonus pro OSVČ a zvýhodněné úvěry

Poskytutí 25tisícového bonusu pro OSVČ

1) Kdo by měl mít nárok

 • OSVČ ve smyslu zákona o důchodovém pojištění, to znamená zjednodušeně všichni, kdo podnikají samostatně ať už na základě živnostenského oprávnění, nebo např. při výkonu nezávislých povolání (hudebníci, spisovatelé…), v zemědělství nebo na základě jiných zákonů (lékaři, advokáti…).
 • Samostatná výdělečná činnost musí být činností hlavní.
 • Jako vedlejší může být jen u vymezeného okruhu osob (příjemce invalidního nebo o starobního důchodu, rodičovského příspěvku…).

2) Podmínky nároku

 • V období leden až březen 2020 musí dojít k poklesu (hrubých) příjmů nejméně o 10 % oproti období leden až březen 2019.
 • V roce 2019 dosáhl (hrubých) příjmů alespoň ve výši 180 000,- Kč.
 • Pokud někdo nepodnikal v období leden až březen 2019, porovnávají se příjmy z období leden až březen 2020 s obdobím prvních tří měsíců jeho podnikání a snižuje se požadovaná hranice dosažených příjmů o 15 000,- Kč za každý měsíc, kdy nepodnikal.

3) Výše nároku

 • 500,- Kč za každý kalendářní den v období od 12. 3. do 30. 4. 2020.

4) Jak se má o bonus žádat

 • Žádost by se měla podat do 29. 6. 2020 místně příslušnému finančnímu úřadu.
 • K žádosti by se mělo přiložit čestné prohlášení o tom, že OSVČ splnila podmínky nároku.
 • Finanční úřad by měl kompenzační bonus bezodkladně vyplácet, a to výhradně bezhotovostně na účet OSVČ; bonus nemá podléhat případné exekuci.

Úvěry COVID od ČMZRB

Podnikatelé, na které negativně dopadají současné ekonomické problémy spojené s koronavirem, mohou využít nabídky služeb státu. Konkrétně Českomoravské záruční a rozvojové banky. A to např. ve formě zvýhodněných úvěrů pro firmy nebo záruk pro financování provozu nebo projektů.

Pro firmy zasažené koronavirem pak ČMZRB od 16. 3. 2020 nabízí bezúročný úvěr pro podnikatele COVID  a to v rozmezí  od 500 tis. Kč do 15 mil. Kč. Klíčové body postupu poskytování zvýhodněného úvěru COVID a nejčastější otázky a odpovědi najdete ZDE. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Příjem žádostí byl k 20. 3. 2020 dočasně pozastaven.

30. 3. 2020 vyhlásila ČMZRB spolu s MPO program COVID II. Živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programu je od 2. 4. 2020. Vzhledem k nízké alokaci finančních prostředků a očekávanému velkému zájmu doporučujeme si pečlivě předem prostudovat veškeré náležitosti, abyste mohli svou žádost rychle podat. V této souvislosti jsme pro vás připravili souhrnnou informaci, která vám k tomu pomůže.

Daňové otázky

Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Problematika úlev na pojistném však není (doposud) centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/ a konkrétní zdravotní pojišťovny.

Pokud jde o pojistné,

 • HK ČR usiluje v případě OSVČ o větší synchronizaci termínu podání přehledů o příjmech a výdajích s novou možností podávat později přiznání k dani z příjmů, danou novým rozhodnutím ministryně financí, a to včetně prominutí penále z případného doplatku pojistného. Nedává totiž velký smysl, aby živnostník podával přehled o příjmech a výdajích a doplácel pojistné v květnu, když daňové přiznání může podat a daň z příjmů zaplatit až v červenci.
 • V případě zaměstnavatelů odvádějících měsíční pojistné požaduje HK ČR ministerstva a vládu o nalezení řešení, které by zajistilo prominutí penále z odloženého (splátkovaného) pojistného. Jednou z možností by bylo i urychlené přijetí mimořádné novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení v režimu legislativní nouze společně s návrhem zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, kterým chce MPSV operativně doplnit stávající institut ošetřovného. Novela by v této mimořádné situaci mohla zavést možnost prominutí penále i zpětně (retroaktivně).

Posečkání úhrady daně

Liberační balíček Ministerstva financí

EGAP připravil balíček opatření pro exportéry zasažené pandemií onemocnění COVID-19

Exportní garanční a pojišťovací společnost pro usnadnění sjednání pojištění připravila balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Záměrem balíčku je omezit firmám rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů. Podrobné informace naleznete ZDE.