Pozitivní antigenní test ve škole: Lze žádat o ošetřovné?

Po skončení rotační výuky řada rodičů řeší situace vznikající při testování ve škole. Tedy pokud má jedno dítě antigenní test pozitivní, musí domů všechny děti ze třídy a čekají, až bude pozitivita potvrzena PCR testem. Mají rodiče spolužáků tohoto dítěte nárok na ošetřovné? Je k tomu třeba nějaké potvrzení?

Testování dětí ve školách je založeno na postupech mimořádného opatření při epidemii. Mimořádným opatřením je zavedena podmínka přítomnosti dítěte ve škole spočívající v negativním antigenním testu dítěte (tedy je zaveden zvláštní režim oproti běžnému provozu). Pokud tato podmínka není splněna, je dán objektivní důvod, pro který dítě nemůže školu navštěvovat, a s tím spojený vznik potřeby péče u dítěte mladšího 10 let, případně jiné osoby za splnění podmínek dle zákona 438/2020 Sb.

Platí tedy, že dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu má zákaz osobní přítomnosti ve školském zařízení a musí podstoupit konfirmační PCR test. Do doby oznámení výsledku trvá potřeba péče o toto dítě s nárokem na ošetřovné, protože je pro něj škola uzavřena ode dne zjištění pozitivního výsledku antigenního testu. Stejně tak to platí pro jeho spolužáky.

  • Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se i se svými spolužáky vrací do kolektivu.
  • Pokud je konfirmační PCR test pozitivní, pak do doby, než u dítěte skončí izolace, fakticky trvá zákaz jeho osobní přítomnosti ve škole s nárokem na ošetřovné za tuto dobu pro pečující osobu.

Pozitivní PCR test u jednoho ze spolužáků ve třídě nebo skupině

V tomto případě bude vystaveno rozhodnutí krajské hygienické stanice o zákazu přítomnosti ve škole
a povinnosti absolvovat PCR test. Škola za tím účelem zasílá příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy seznamy žáků, kteří byli ve škole v kontaktu s dítětem, jež mělo pozitivní výsledek PCR testu. Tím je dána potřeba péče o tyto děti s nárokem na ošetřovné, která trvá do skončení karantény či izolace.

Na jakém formuláři žádost uplatnit?

Ve všech případech na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část), a to i v případě, že rodič bude mít vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) od dětského lékaře. Správy sociálního zabezpečení budou při uplatnění žádosti o ošetřovné
v každém případě požadovat při pozitivních testech u dítěte, aby žádost o ošetřovné byla uplatněna předložením tiskopisu používaného při uzavření příslušného zařízení, a nikoliv tiskopisu, který vyhotovil dětský lékař z důvodu karantény dítěte. Tento postup je jednodušší a také pro žadatele přehlednější, přispěje k hladké výplatě dávek.

Rodiče dětí vygenerují žádost s novým číslem, neboť se bude jednat o nové případy potřeby péče
o dítě v návaznosti na skončení rotační výuky na základních školách.

Pro uplatnění nároku na poskytování ošetřovného není třeba, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Je však vhodné uschovat minimálně potvrzení o testu dítěte pro potřeby zaměstnavatele, který ověřuje existenci překážky v práci na straně zaměstnance (pro úplnost zmiňujeme, že nezávisí na tom, zda je nárok na výplatu ošetřovného, či nikoliv).

Pozitivní PCR test u dítěte zjištěný mimo školní testování

Z důvodu péče o dítě mladší 10 let, které má nařízenou karanténu pro onemocnění covid-19, je dán nárok na tzv. krizové ošetřovné, ale protože jde o situaci vzniklou mimo docházku do školy, je v těchto případech třeba uplatnit nárok na tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví dětský lékař.

Děti starší 10 let

Nárok na tzv. krizové ošetřovné lze přiznat jen u dítěte do 10 let věku, u starších dětí pak pouze v definovaných případech hendikepovaných osob nebo dětí se speciálními potřebami.

Zdroj: MPSV: https://www.cssz.cz/web/cz/-/pozitivni-antigenni-test-ve-skole-jak-zadat-o-osetrovne