Od ledna posuzuje největší stavby nový úřad. Jak se to dotkne vašeho projektu?

Zásadní proměnu stavební legislativy přinesl nový stavební zákon. Pro veškerou výstavbu vstoupí v účinnost 1. července 2024. Největší, tzv. vyhrazené stavby, již od 1. ledna 2024 povoluje nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad. Mimo jiné bude také odvolacím orgánem krajských stavebních úřadů pro menší výrobny z obnovitelných zdrojů. Čtěte, jaké kompetence by měl zastávat a co vše bude posuzovat.

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) je specializovaným stavebním úřadem s celostátní působností se sídlem v Praze. Ministerstvo dopravy může vyhláškou stanovit jeho územní pracoviště. 

DESÚ rozhoduje o povolení vyhrazených staveb, uvedených v příloze č. 3 nového stavebního zákona (NSZ), jako jsou:

  • dálnice,

  • dráhy, 

  • civilní letecké stavby, 

  • stavby pro výrobu nebo skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 100 ha, vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje, 

  • stavby v areálu jaderného zařízení, stavby přenosové a přepravní soustavy,

  • velké výrobny elektřiny s výkonem nad 100 MW (FVE nad 5 MW, ostatní výrobny z obnovitelných zdrojů energie nad 1 MW), 

  • další významné stavby technické infrastruktury a také stavby „související” s vyhrazenými stavbami 

DESÚ současně vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a související stavby.

Stejně jako u všech ostatních staveb, povolovaných podle NSZ, bude DESÚ vydávat pro uvedené stavby pouze jedno rozhodnutí o povolení záměru, které nahradí dosavadní územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Pokud bude proti rozhodnutí DESÚ podáno odvolání, bude o něm v případě dopravních staveb rozhodovat Ministerstvo dopravy, u ostatních staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozhodnutí o odvolání musí být podle NSZ konečné. Ministerstva tedy nebudou moci rozhodnutí DESÚ zrušit a vrátit mu věc k novému projednání. Musí rozhodnutí DESÚ buď potvrdit, nebo změnit a tím řízení ukončit. 

Celý text najdete na webu společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o. https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/9420-od-ledna-posuzuje-nejvetsi-stavby-novy-urad-jak-se-to-dotkne-vaseho-projektu