Nově vyhlášené výzvy z OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo první čtyři dotační výzvy z nového operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které se týkají zejména malých a středních podniků a výzkumných organizací. Jedná se o:

  • Inovační vouchery – výzva II.: příjem žádostí od 1. 2. 2023
  • Partnerství znalostního transferu – výzva I.: příjem žádostí od 27. 1. 2023
  • Spolupráce – Klastry – výzva I.: příjem žádostí od 23. 1. 2023
  • Technologické platformy – příjem žádostí od 23. 1. 2023.

V rámci Inovačních voucherů mohou žadatelé využít dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb, aby zahájili či podpořili své firemní inovační aktivity.  Lze využít na měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb, zpracování nových systémů, technologických postupů, na výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby nebo na tvorbu nových metod či procesů.

Partnerství znalostního transferu se orientuje na vznik partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Jedná se o zavádění pokročilých technologií v podniku, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu. Dotaci lze žádat na hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.

U spolupráce se podporuje A. kolektivní výzkum, B. sdílená infrastruktura či C. rozvoj inovačního klastru. Způsobilými výdaji pro aktivitu A a C jsou osobní náklady, služby, režijní náklady. Pro aktivitu C navíc marketing a propagace, semináře, konference, nájemné a získání známky excelence ESCA. Pro aktivitu B je to hmotný a nehmotný majetek, stavby a jejich technické zhodnocení, stroje a zařízení, HW s SW, práva duševního vlastnictví a nájemné.

Dotace v rámci technologické platformy se zaměřuje na vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu, na navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni nebo na koordinaci českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont Europe a dalších evropských programů. V této výzvě jsou podporovány způsobilé výdaje ve formě osobních nákladů, HW a SW, služeb poradců, expertů a studie, semináře, konference, marketingu a propagace, nájemného a režijních nákladů.

Pro více informací ohledně výzev a příprav dotačního projektu se neváhejte obrátit na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz, nebo volat na +420 774 874 603.