Nová opatření vlády ve vztahu k podnikatelům

Na tiskové konferenci ministra zdravotnictví Romana Prymuly a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy po mimořádném jednání vlády 8.10.2020 byly prezentovány další restrikce s významným dopadem na podnikatele. Níže přinášíme zásadní výstupy ze strany vládních činitelů a informace o dalších krocích a aktivitách Hospodářské komory ČR.

 • Od dnešní půlnocí došlo k:
  • K zákazu provozu heren a kasín.
  • K zákazu provozu a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol).
  • K zákazu provozu umělých koupališť a veškerých wellness zařízení (pokud se nejedná o zdravotní služby).
  • K zákazu návštěv a prohlídek zoologických zahrad.
  • K zákazu organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.
  • K omezení u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech nákupních center budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.
 • Od pondělí 12. října 2020 s platností na následujících 14 dní dojde:
  • K rozdělení žáků druhého stupně základních škol na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října 2020, čímž dojde k faktickému prodloužení podzimních prázdnin na celý týden.
  • K omezení činnosti úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky budou zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.
  • Ke zrušení všech kulturních, sportovních a společenských akcí, bohoslužeb, tanečních či spolkových akcí, a to jak amatérské, tak profesionální úrovni. To platí pro případy, kdy se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Zákaz platí také pro pořádání poutí, kongresů či veletrhů. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob.
  • K omezení shromažďovacího práva na maximálně 500 osob, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Na mimořádné schůzi vlády byl rovněž schválen návrh novely zákona o nemocenském pojištění – v souvislosti s velkým množstvím karantén u dětí má být zaměstnaným rodičům vypláceno ošetřovné po celou dobu domácí péče o děti do 10 let.

Oficiální sdělení Úřadu vlády ČR vč. jednotlivých přijatých usnesení vlády si můžete přečíst ZDE.

 • Současně HK ČR vyvolá jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně kompenzací pro všechny podnikatele, jejichž podnikatelská činnosti byla vlivem zavedených restrikcích zásadně omezena či dokonce znemožněna. Po vládě bude žádat, aby pro tuto skupinu podnikatelů byly urychleně přijaty již osvědčené kompenzace jako např. odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, odpuštění nájemného, „pětadvacítka“ pro OSVČ apod.  Na dané téma se HK ČR vyjádřila i v tiskové zprávě.
 • Do mezirezortního připomínkového řízení byl vložen materiál týkající se podpory podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“. Na zpracování tohoto materiálu se podíleli i členové HK ČR.
 • V tomto týdnu HK ČR uplatnila připomínky k novele zákona o krizovém řízení. HK ČR se důrazně ohradila proti způsobu projednávání materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy byla lhůta k připomínkám zkrácena na 10 pracovních dnů a předkladatel materiál zaslal výhradně jiným ministerstvům, samosprávním celkům a jejich asociacím, státním úřadům a jiným orgánům státní správy. Představitelé podnikatelů nebyli jako připomínková místa vůbec osloveny, a to přestože HK ČR je připomínkovým místem. Návrh přitom znamená především neúměrné zvýšení nejistoty podnikatelských subjektů ohrožením stability podnikatelského prostředí v České republice, protože novela krizového zákona bude umožňovat vládě využívat kompetence za stavu nebezpečí, aniž bude právní řád ČR obsahovat důvod a způsob vyhlášení stavu nebezpečí a vzniká tím riziko zneužití stavu nebezpečí. Z důvodu zachování právní jistoty HK ČR ve svých připomínkách navrhuje novelu krizového zákona dále neprojednávat. Hospodářská komora ČR současně doporučuje, aby stát přijal speciální zákonnou úpravu náhrady škody v souvislosti s krizovými opatřeními. Paušální náhrada škody by měla být na základě jednoduché procedury vyplácena těm podnikatelům, kteří se přihlásí a prokáží, že jim škoda v přímé souvislosti s krizovými opatřeními vznikla. Stávající standardní správní a soudní postupy by pro ty, co se nepřihlásí, zůstaly zachovány.
 • Poslanci (Mariana Jurečka, Jana Bartoška a další) podali návrh na nový zákon a úpravy zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který by měl znovu (od záři 2020 až do června 2021) umožnit vyplácení ošetřovného po celou dobu potřeby ošetřování (ze zákona je za normální situace ošetřovné poskytováno jen po dobu 9 kalendářních dnů) a výše ošetřovného by měla být 80 % vyměřovacího základu (opět jde o zvýšení oproti běžnému stavu). V podstatě by mělo jít o obdobu zákona, který platil v jarních měsících letošního roku. Návrh je doplněn ještě úpravami  technického charakteru – ohledně elektronického podávání žádostí a informací správě sociálního zabezpečení. Návrh můžete nalézt ZDE. Je možné, že tato poslanecká iniciativa ovlivní konečné znění výše zmíněného souběžného vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění, která řeší obdobnou problematiku.
 • Poslanci předložili návrh zákona, který v obecné rovině stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při zákazu nebo omezení provozování podnikatelské činnosti mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Podpora by měla směřovat na tzv. fixní náklady, za které návrh považuje např. nájemné, na elektřinu, vodu, topení, pojištění, náklady na půjčky a některé další. V případě zákazu podnikatelské činnosti navrhuje, aby stát hradil 100 % fixních nákladů, v případě omezení podnikatelské činnosti by měl stát hradit 50 % fixních nákladů. Návrh naleznete ZDE.

Zdroj: Hospodářská komora ČR