Kulatý stůl na téma duálního vzdělávání

Zástupci firem a středních odborných škol Moravskoslezského kraje se ve čtvrtek 20. září 2018 sešli v budově Krajské hospodářské komory MSK k diskuzi na téma prohlubování spolupráce a provázanosti odborného školství se zaměstnavateli v kraji.

Systém fungování, principy duálního systému odborného vzdělávání a zkušenosti ze zahraničí představil expert Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Petr Czekaj. Uvedl, že duální systém vzdělávání známý z Německa či Rakouska v současnosti není možné komplexně aplikovat v odborném vzdělávání v ČR. “Některé dílčí prvky ale lze zčásti využít i nyní, podmínkou je však motivace a zájem školy i firmy,” poznamenal.

Za klíčové prvky odborné přípravy studentů v prostředí firem označil společné definování obsahu vzdělávání podle reálných potřeb firem, přenos praktického vyučování v maximálním rozsahu do firmy při zachování požadavků Rámcových vzdělávacích programů a Jednotného zadání závěrečné zkoušky a praktickou přípravu žáka po celou dobu vzdělávání v jednom podniku.

V diskuzi ředitel ostravské Střední školy elektrotechnické Lubomír Franek uvedl, že dlouhodobě spolupracují s firmou ČEZ Ostrava a Arcelor Mittal Ostrava.  „Jenže firma se snaží studenta zaučit na jednu pracovní pozici, on ale chce být uplatnitelný na trhu práce ve více specializacích. A další problém nastane s příchodem hospodářské krize. Studentů se firma bude zbavovat jako prvních a takovou životní zkušenost těm dětem nepřejeme,“ uvedl.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MPSV) podepsalo vloni se Svazem průmyslu a dopravy a Krajským úřadem MSK společné Memorandum o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je zajistit absolventům škol lepší uplatnitelnost na trhu práce. Nyní MPSV připravuje systémový projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0).

Svaz průmyslu v návaznosti na podpis memoranda zadal zpracování dotazníku pro firmy a střední odborné učiliště, kde zjišťoval stav, potenciál a bariéry rozvoje prvků duálního vzdělávání. Zapojilo se do něj 103 podniků a 272 škol z celé ČR. Z dotazníku vyplynulo, že 71 % firem se školami spolupracuje a uzavřeno bylo 8 813 smluv o realizaci praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatele, což je v průměru 32 smluv na jednu školu.

Celkem 61 % škol v dotazníku uvedlo, že praktické vyučování žáků učebních oborů (v souhrnu za celou dobu odborné přípravy) probíhá převážně ve škole. Jen 31 % škol s učebními obory potvrdilo převahu praktického vyučování ve spolupracujících podnicích.

Jako nejčastěji uváděné překážky spolupráce firmy uváděly malou aktivitu škol v rozvoji spolupráce s podniky nebo také to, že školy nemají dostatečně kvalifikované pedagogy, učí zastaralé poznatky a/nebo neučí současné trendy a technologie, naopak školy si stěžovaly na nereálné představy zaměstnavatelů o rozsahu odborné přípravy, která u nich může probíhat nebo na nedostatek pracovníků odpovědných za spolupráci se školami.

Principy odborné přípravy v prostředí firem i další možné formy spolupráce podniku se školou nad rámec praktického vyučování v prostředí firmy shrnuje Praktická příručka „Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi“. Stáhnout si ji můžete ZDE.