Jak na zaměstnávání cizinců – shrnutí informací

Úřad práce ČR vytvořil informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Jeho cílem je usnadnit orientaci v právech a povinnostech jak zaměstnavatelů, tak cizích státních příslušníků, kteří chtějí na území ČR pracovat.

Leták v pdf  ZDE 

(1.49MB)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí se podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ) za cizince nepovažuje občan EU.
Občan EU je státní příslušník členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Švýcarska a jeho rodinný příslušník.

POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE

Předpokladem vydání povolení k zaměstnání je nahlášení volného pracovního místa (dále jen „VPM“) zaměstnavatelem a podání žádosti o povolení k zaměstnání cizince.
Povolení k zaměstnání se vydává v režimu ZoZ, a to cizincům, kteří jsou členy statutárních orgánů obchodních společnosti, jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání či investování, nebo výkon jejich zaměstnání nebude trvat déle než 3 měsíce, anebo se jedná o sezónní zaměstnance. V těchto případech ÚP ČR provádí tzv. test trhu práce, ve kterém prověřuje, zda nahlášená VPM je možné obsadit uchazeči o zaměstnání.
Test trhu práce se neprovádí u VPM, na která chtějí nastoupit např. cizinci do 26 let věku v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programu pro mládež, cizinci, o kterých to  stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, cizinci, kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, a cizinci, kteří jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany (více viz § 97 ZoZ). Test trhu práce se rovněž netýká cizinců, které zahraniční zaměstnavatel vyslal na území ČR na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou (tzv. kontrakt), nebo jsou držiteli víz.
Povolení k zaměstnání se vydává max. na 2 roky a lze jej opakovaně prodloužit, vždy nejdéle o 2 roky.

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA

Zaměstnanecká karta (dále jen „ZamK“) představuje pobytové oprávnění (neduální ZamK), nebo pobytové oprávnění za účelem výkonu zaměstnání cizince, které má duální charakter – jedná se o povolení k pobytu a zaměstnání v jednom. Měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nemůže být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy v dané profesi a týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin. ZamK se nevydává na dohodu o provedení práce.
ZamK se vydává na VPM, které je vedené v centrální evidenci VPM obsaditelných držiteli ZamK a které nebylo do 10−30 dnů od nahlášení obsazeno uchazeči o zaměstnání (zaměstnavatel musí dát k zařazení VPM do centrální evidence souhlas). Do centrální evidence se nezařazují VPM určená pro úředníky územních samosprávných celků a pokud se jedná o služební místa státních zaměstnanců.
Ministerstvo vnitra ČR vydává ZamK také v případě, že bylo žadateli již vydáno povolení k zaměstnání a cizinec žádá o jeho prodloužení; cizinec však již na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR nespadá do režimu ZoZ.
Žádost o vydání ZamK cizinec podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je žadatel občanem.
Pokud již pobývá na území ČR na základě víza či povolení k dlouhodobému pobytu, je možné podat žádost na pracovišti Ministerstva vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky).
ZamK se vydává na dobu 3 měsíců až 2 let a lze ji opakovaně prodloužit, vždy nejdéle o 2 roky.

PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

Program je určen:
● na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru
● na straně zaměstnavatelů pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně) zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců
Další informace: www.mpsv.cz/projekty-ekonomicke-migrace

KARTA VNITROPODNIKOVĚ PŘEVEDENÉHO ZAMĚSTNANCE

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance opravňuje cizince k pobytu na území ČR delšímu než 90 dnů a současně k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení (§ 42k z. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů). Vydávání těchto karet spadá do působnosti Ministerstva vnitra. Maximální doba převedení osob v rámci společnosti je pro manažery a specialisty 3 roky, pro zaměstnané stážisty 1 rok. V těchto případech se nejedná o volná pracovní místa, která by byla hlášena ÚP ČR.

MODRÁ KARTA

Modrá karta je pracovní povolení a zároveň povolení k pobytu cizince na území ČR za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Modré karty vydává Ministerstvo vnitra ČR.
Modrá karta je určena cizincům s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kteří mají pracovní smlouvu nejméně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Modrá karta se vydává na dobu o 2 měsíce delší než je uvedeno v pracovní smlouvě, nejdéle na 2 roky, a lze ji opakovaně prodloužit, vždy nejdéle o 2 roky.

VOLNÝ PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE ČR

Občané EU a cizinci uvedení v § 98 a § 98a ZoZ nepotřebují pro vstup na český trh práce povolení k zaměstnání, ani ZamK či modrou kartu.
Mezi nejčastější případy patří cizinci:
● s povoleným trvalým pobytem
● kteří vykonávají v ČR soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci vysoké školy nebo vědečtí, výzkumní či vývojoví pracovníci ve veřejné výzkumné instituci
● kteří získali střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách
● kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
● o nichž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva
● kteří jsou duchovní církve registrované v ČR nebo náboženské společnosti registrované v ČR

INFORMAČNÍ A EVIDENČNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

Zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU či cizinci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, jsou povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR, a to nejpozději v den jejich nástupu k výkonu práce. Toto se netýká cizinců, kteří mají volný přístup na trh práce ČR dle § 98 písm. f) až i) ZoZ.
Výše uvedení zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o ukončení zaměstnání nebo vyslání občanů EU, které zaměstnávají.
Tato povinnost se vztahuje i na případy předčasného ukončení zaměstnání či vyslání občanů EU a cizinců na území ČR a na případy, kdy cizinci již povolení k zaměstnání, ZamK nebo modrou kartu nepotřebují, např. při splnění podmínek pro volný přístup na trh práce ČR dle § 98 ZoZ.

Pokud cizinec, kterému byla vydána ZamK nebo modrá karta, nenastoupí do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání ZamK nebo modré karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo, tuto skutečnost ÚP ČR písemně oznámit.

Písemná informace o nástupu či ukončení zaměstnání občanů EU a cizinců obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést.  Každou změnu těchto údajů jsou zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, jež uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU či cizinci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni ÚP ČR písemně nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizinců na území ČR po dobu trvání zaměstnání a po dobu 3 let od skončení jejich zaměstnávání.

Nabídky zaměstnání pro občany EU a cizince
Volná pracovní místa pro občany EU jsou zveřejněna na stránkách EURES (www.eures.cz).

Volná pracovní místa vhodná pro cizince jsou zveřejněna na stránkách Integrovaného portálu MPSV (www.mpsv.cz).
Cizinci, kteří mají zájem pracovat v ČR, se zde mohou zaregistrovat a uveřejnit svůj životopis.
Zaměstnavatelé si na stránkách Integrovaného portálu MPSV mohou procházet nabídku zájemců o práci nebo se zaregistrovat a uveřejnit zde nabídku volných míst pro cizince.

Další informace k problematice zahraniční zaměstnanosti lze získat:
Call Centrum ÚP ČR 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@mpsv.cz  nebo kontaktni.centrum@mpsv.cz.
Webové stránky ÚP ČR: www.uradprace.cz

Zdroj: Úřad práce ČR