Hospodářská komora upozorňuje na změny v dohodách o provedení práce

Změny se týkají pouze dohod o provedení práce (DPP), nikoliv dohod o pracovní činnosti (DPČ). Podle současné právní úpravy je u dohod o provedení práce nutné hlásit u institucí sociálního a zdravotního pojištění pouze takové DPP, kdy odměna přesáhne v daném měsíci částku 10 000 korun. Příjem z různých DPP u jednoho zaměstnavatele se sčítá.

Už od července ale budou muset zaměstnavatelé u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) registrovat všechny dosud neregistrované, tedy „nepojištěné“, ale platné DPP. Každý měsíc tak budou muset hlásit i výši příjmů plynoucích zaměstnancům z těchto dohod. A to i příjmy nulové, pokud DPP stále trvá. U ČSSZ se tak budou muset registrovat i zaměstnavatelé, kteří dosud své „dohodáře“ ČSSZ hlásit nemuseli. Oznamovací povinnost se týká jak zahájení pracovní činnosti na základě DPP, tak jejího ukončení. Kromě základních informací jako jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost bude nutné o „dohodářích“ evidovat i další informace: např. rodné číslo/evidenční číslo pojištěnce, pohlaví, rodné příjmení, zdravotní pojišťovnu, občanství či místo narození.

Od ledna 2025 pak bude nově přistupováno ke „zpojistnění“ DPP jednoho zaměstnance s několika zaměstnavateli. Jen u jedné dohody, resp. jen u jednoho zaměstnavatele bude možno uplatnit zvýhodněný režim tzv. „oznámené dohody“. Při něm je možné využívat vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného, automaticky valorizovaný limit je přitom stanoven jako čtvrtina průměrné mzdy. Všechny ostatní DPP stejného zaměstnance budou podléhat odvodům stejně jako příjmy z pracovního poměru.

Hospodářská komora se v připomínkovém řízení k tzv. konsolidačnímu balíčku i v rámci jeho schvalování v Poslanecké sněmovně zasadila o to, že byla nakonec přijata méně administrativně náročná právní úprava DPP s účinností od 1. 1. 2025.  „I nadále ale máme výhrady k tomu, že kvůli nové právní úpravě a s ní spojené zvýšené administrativní zátěži mohou přijít některé specifické skupiny pracovníků o možnost přivydělávat si prací na DPP. Tím myslím třeba studenty, rodiče na rodičovské, nebo seniory,“ vysvětluje Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR.

Od takových pracovněprávních vztahů mohou navíc začít firmy upouštět. „Kvůli nepříznivému demografickému vývoji je ale podle Komory žádoucí naopak zvýšit a podpořit zapojení právě těchto skupin pracovníků a vedle snižování administrativy zejména pro nejmenší podnikatele by většímu zapojení těchto lidí pomohl výrazně vyšší než aktuálně nastavený limit oznámené dohody jako čtvrtiny průměrné mzdy, který byl ve skutečnosti spočítán tak, aby kopíroval dosavadní, dlouhá léta neměnnou a inflací dávno překonanou částku 10 000 Kč,“ dodává viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.  Určité obavy má Komora také z toho, jak budou jednotlivé úřady v období letních dovolených na změny připraveny.

Zdroj: HK ČR