Hospodářská komora doporučila senátorům pozměnit dva zákony o nájemném

Horní komora parlamentu se bude na zítřejší schůzi zabývat mj. dvěma zákony o nájmech, ke kterým má Hospodářská komora České republiky zásadní výhrady. V prvním případě se nájemcům odkládají splátky nájmu nebo podnájmu prostorů určených k podnikání. Zákon sice poměrně vstřícně ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na jejichž bedra tak plně přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie. V druhém případě Hospodářská komora upozorňuje, že návrh zákona celou složitou problematiku zužuje jen na výpověď z důvodu prodlení s platbami nájemného.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (senátní tisk 239).

Hospodářská komora má zásadní výhrady k opatření iniciovanému Ministerstvem průmyslu ČR k úpravě nájemních vztahů a tyto výhrady přetrvávají i přesto, že původní návrh doznal dílčích změn v průběhu schvalování v Poslanecké sněmovně. I když je navrhovaná úprava zdůvodňována snahou pomoci podnikatelům, kteří se mohou v důsledku aktuální situace dostat do finančních obtíží, způsob, jakým je pomoc zamýšlena, bude mít relativně pozitivní dopad pouze na ty podnikatele, kteří se nacházejí v pozici nájemců.

Situaci podnikatelů, kteří prostory pronajímají, může návrh ve stávajícím znění fakticky jen zhoršit, protože na jejich cash-flow návrh bez jakékoli kompenzace ze strany státu přenáší nároky vzniklé situace.

Ovšem i pomoc zamýšlená podnikatelům – nájemcům je diskutabilní: ve skutečnosti se jejich problém jen odsouvá v čase a dluhy se případně navyšují o možné úročení a sankce související s existencí prodlení s úhradou nájemného.

Hospodářská komora zastává stanovisko, že by Senát měl přijmout takové pozměňovací návrhy, které by byly výrazně propracovanější co do navazujících souvislostí (zákaz výpovědi sám o sobě řeší pouze část problému), a pronajímatelé, kteří budou výpadkem v příjmech z nájemného postiženi nejvíc, by jistě měli obdržet nějakou kompenzaci. Při případných změnách lze vyjít z pozměňovacích návrhů předložených v Poslanecké sněmovně.

Přinejmenším by měl zástupce vlády při projednávání přislíbit a Senát by měl doprovodným usnesením vládu zavázat, že i bez zákonného zakotvení urychleně zavede program poskytování odpovídajících kompenzačních příspěvků.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (senátní tisk 234).

Hospodářská komora má zásadní výhrady i k tomuto návrhu. Návrh se zabývá jen výpovědí z důvodu prodlení s platbami nájemného. Neřeší problematiku komplexně.

Hospodářská komora by uvítala, aby bylo upuštěno od vládou zvoleného řešení odložené možnosti výpovědi z nájmu a aby namísto toho byla posílena možnost ochrany ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím dávek státní sociální podpory. Konkrétně příspěvkem na bydlení.

Dále by uvítala, kdyby bylo možné pro účely zmírnění dopadů na nájemce využít také nástrojů a prostředků Státního fondu rozvoje bydlení tak, že by bližší podmínky stanovila vláda svým nařízením.

Miroslav Diro 
Hospodářská komora České republiky