GDPR se blíží!

Již necelé čtyři měsíce zbývají do nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), jehož cílem je unifikovat v Evropské unii pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Text nařízení je dostupný ve všech jazycích členských zemí zde.

Nařízení má v zásadě stejný dopad jako národní zákon, a proto v době nabytí své účinnosti dne 25. května 2018 bude mít přímý a závazný dopad na jednotlivé subjekty, v tomto případě téměř všechny právnické a fyzické osoby, které určitým způsobem zpracovávají osobní údaje, a toto zpracování není čistě pro osobní účely. Stačí například, pokud si někdo povede databázi e-mailových adres za účelem zasílání reklamních sdělení, anebo postačí, pokud má někdo zaměstnance a vede si jejich evidenci.

Snad každý již zaznamenal velké množství informací vážící se k této problematice, ať již z médií, v rámci svého zaměstnání a také z jiných zdrojů. Tématu osobních údajů se věnuje celá řada odborníků a poradenských společností a prakticky kdykoliv je možné zúčastnit se nějakého semináře s touto náplní.

Vzhledem k poměrně složité problematice se i sama Komise snaží o maximální nastavení požadované ochrany v jednotlivých členských státech a vynakládá k tomuto účelu nemalé finanční i personální prostředky. Z toho důvodu také vydává různé výkladové dokumenty, stanoviska, návody a další pomůcky, které mají pomoci vyložit a zorientovat se v poměrně složitém právním textu nařízení.

V současnosti Komise vydala pokyny k novým pravidlům na ochranu osobních údajů dostupné na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180124_GDPR_pravidla_cs

Zde kupříkladu vykládá základní pojmy, jako osobní údaje a jejich zpracování, anebo vysvětluje zásady, které jsou hlavním nosným pilířem celého předpisu a z nichž se pak odvíjí samotná právní úprava dále. Některé zejména základní otázky tak tyto pokyny pomáhají vyřešit a lze jen doporučit, aby si je každý povinný subjekt (tj. správce a zpracovatel osobních údajů) pročetl a seznámil se s nimi.

 

Zdroj: www.een.cz