EGAP: Program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravilo program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců.

EGAP díky svým kapacitám a know-how poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků.

Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok 2019.

Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Vedle záruk za úvěry poskytované přímo od EGAP se nově rozšiřuje prostor i pro další pojišťovací činnost EGAPu. Půjde například o pojištění přímých a nepřímých záruk. Opatření cílí na podporu a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci a doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky (bezúročné úvěry pro podnikatele v programu COVID a chystané záruky v programu COVID II).

Za tímto účelem MF již v rámci schválené novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 navýšilo pojistnou kapacitu EGAP na 330 mld. Kč. MF dále ve spolupráci s MPO coby gestorem finalizuje novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Novela by měla být ve stavu legislativní nouze projednána na nejbližším zasedání Parlamentu. Představené parametry budou následně stanoveny nařízením vlády.

GARANCE COVID 2020

Podmínky / vstupní kritéria

Odpovídající žadatel:

 1. Pro výrobní a obchodní podniky, poskytovatele služeb zaměstnávající více než 250 zaměstnanců, přičemž počet zaměstnanců se zjistí na základě odpovídajícího předpisu Evropské unie o stanovení hranic malého a středního podniku.
 2. Z programu garance jsou vyloučeny exporty služeb v oblasti cestovního ruchu, dopravy a přepravy, hazardních her.
 3. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. 20 % za rok 2019. Výrobce tj. subdodavatel pro jiného vývozce se prokazuje podílem exportu nepřímo prostřednictvím podílu exportu vývozce.
 4. Bonita žadatele o úvěr se posuzuje na základě finančních výkazů k 31.12.2019 (i předběžných neauditovaných).
 5. Vývozce čestně prohlásí, že si není vědom, že by ke dni vyhlášení stavu nouze 12.3.2020 splňoval podmínky pro podání insolvenčního návrhu na sebe a že k tomuto datu nemá žádné nesplněné závazky vůči státu.
 6. Bonita žadatele je na základě podkladů od financující banky k 31.12.2019 ohodnocena ratingovým modelem EGAP nejhůře ratingem odpovídající stupni B, v odůvodněných případech bude umožněn i rating B- za podmínek sníženého krytí záruky. Banka dodá EGAPu rating žadatele spočtený na základě finančních výkazů ke dni 31.12.2019
 7. Financující banka dodá vstupní data pouze v oficiálním formuláři EGAP, v požadované struktuře a kvalitě. Financující banka EGAPu plně odpovídá za dodání správných, vhodných a přesných dat.
 8. Vývozce nemusí nijak dokládat použití pracovního kapitálu pro návazné exportní objednávky.
 9. Žádost předkládá banka. Z důvodu urychlení schvalování garancí EGAP doporučuje, aby pro každý podnik o záruku žádala pouze jedna banka.

Vhodná částka:

 • Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z výrobků a služeb a tržeb za prodej zboží za rok 2019
 • Maximální částka úvěru za vývozce resp. jeho skupinu (ESS-propojené osoby) činí 1400 mil. Kč (50 mil EUR)
 • Dolní hranice je stanovena ve výši 5 mil. Kč

Vhodný úvěr:

 • Úvěr na pracovní kapitál / oběžná aktiva poskytnutý v době od 12.3.2020 do 31.12.2020 nebo investiční úvěr.

Cena a platnost:

 • Úvěrující banka zaplatí exportní pojišťovně za poskytnutí záruky odměnu (prémii) ve výši rizikové prémie, kterou banka stanovila výrobci nebo vývozci, snížené o svůj podíl na úvěrovém riziku.
 • Odměna za poskytnutí záruky nesmí být nižší než sazby stanovené Sdělením komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

Příklad:

Type of beneficiary For 1st year For 2nd -3rd year For 4th-6th year
Large enterprises 50bps 100bps 200bps
 • Garance je platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně 5 let pro investiční úvěry, čemuž by měla být přizpůsobena též nová splatnost úvěru, resp. jeho revolvingu. Po tuto dobu nesmí banka bez písemného souhlasu EGAP úvěr zesplatnit ani podat návrh na insolvenci dlužníka.
 • Vývozce může poskytnutý úvěr kdykoliv splatit dříve, a to bez placení poplatků za předčasné splacení bance tzv. breakage costs.
 • Výše krytí poskytovaného EGAP na základě pověření Vládou ČR je 80 % až po rating B, ratingové škály EGAP. Na základě odůvodněné žádosti banky může být garance poskytnuta i pro rating dlužníka B-, v takovém případě činí výše krytí maximálně 60% poskytnuté jistiny úvěru.
EGAP krytí jistiny úvěru 80%
Podíl banky na úvěrovém  riziku 20%
 • Veškeré výnosy ze zajištění, které má banka sjednáno ke garantovaného úvěru, je povinna sdílet s EGAP v poměru krytí úvěrového rizika.

Povinnosti klienta ze smlouvy o úvěru:

 • řádně a včas platit subdodavatelům, s tolerancí maximálně 10 % faktur do 21 dnů po splatnosti
 • řádně a včas platit mzdy
 • informovat banku o zrušených exportních kontraktech (odstoupení od kontraktů) či o penále a
 • sankcích za jejich neplnění
 • omezení výplaty dividend
 • další povinnosti k diskuzi

Produkt bude mít právní formu finanční záruky.