Příspěvkový řád


Hospodářská komora České republiky (dále jen HK ČR) je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně a k zajištění potřeb svých členů.

Její postavení a působnost jsou upraveny zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění pozdějších změn a doplňků. Ustanovení zákona jsou rozpracována ve Statutu, Jednacím řádu, Volebním řádu a Příspěvkovém řádu Hospodářské komory ČR.

Členy HK ČR mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné.

O přijetí za řádného člena Hospodářské komory ČR rozhoduje na základě písemné žádosti podnikatele představenstvo okresní hospodářské komory, regionální nebo krajské hospodářské komory resp. živnostenské společenstvo.

Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor na základě § 5 odst. 4 zákona č. 301/1992 Sb.

Členské příspěvky do Hospodářské komory ČR se od 1. ledna 2022 řídí novým Příspěvkovým řádem HK ČR. Jejich výše se odvíjí od přepočteného počtu zaměstnanců v dané společnosti. Tento údaj lze snadno nalézt v daňovém přiznání, nebo využít automatického stažení informace z aplikace ARES, či ho doložit formou jednoduchého čestného prohlášení.

Základní práva a povinnosti člena HK ČR ve smyslu § 6 zákona č. 301/1992 Sb.:

1) člen HK ČR má právo:
– volit a být volen do orgánů komory, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo která je členem jejich statutárního orgánu
– využívat služeb poskytovaných komorou
–  obracet se ke smírčím komisím komory

2) člen HK ČR má povinnost:
– vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– respektovat statut, jednací, volební a příspěvkový řád komory
– řádně platit stanovené členské příspěvky

Příspěvkový řád 

§ 1
(1) Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (dále KHK MSK), který navazuje na zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb a je v souladu s platnými vnitrokomorovými normami Hospodářské komory České republiky (dále HK ČR).
(2) Pro ustanovení příspěvkového řádu KHK MSK platí vymezení pojmů uvedené v čl. 1 odst. 10 Statutu KHK MSK.

§ 2
(1) Příspěvkový řád je podle § 13 odst. 2 písm. d, zákona schvalován Shromážděním delegátů KHK MSK jako jediný dokument, kterým se stanoví výše a způsob placení členských příspěvků členů komory.
(2) Příspěvky členů jsou v souladu s § 18 zákona jedním ze zdrojů financování hospodářské komory. Rozdělení výnosu z členských příspěvků mezi HK ČR a KHK MSK je určeno ročním rozpočtem HK ČR.
(3) Rozpočtem HK ČR stanovená část členských příspěvků je vždy ponechána přímo u KHK MSK, která členské příspěvky pro HK ČR od členů komory přijímá; druhou stanovenou část přijatých členských příspěvků KHK MSK postupuje HK ČR.
(4) Placení členských příspěvků je dle zákona jednou ze základních povinností členů Hospodářské komory České republiky.
(5) Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena komory v průběhu první poloviny kalendářního roku zaplatí členský příspěvek za tento rok v plné výši do deseti dnů od přijetí za člena komory. Člen komory přijatý ve druhém pololetí roku zaplatí do deseti dnů od přijetí za člena členský příspěvek v poloviční výši. V dalších letech je člen komory povinen zaplatit členský příspěvek vždy nejpozději do 15. března běžného kalendářního roku.
(6) KHK MSK je povinna zaslat příslušnou na účet HK ČR do 15. května každého kalendářního roku.
(7) Pokud členu komory v průběhu kalendářního roku členství v hospodářské komoře zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevracejí.

Výše členských příspěvků najdete v Příspěvkovém řádu KHK MSK.

Příspěvkový řád KHK MSK byl schválen 21. 12. 2021 na mimořádném shromáždění delegátů KHK MSK a nabyl účinnosti od 1. 1. 2022.