Etický kodex


Člen Hospodářské komory ČR je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Jednotlivé hospodářské komory mohou umožnit svému členovi používání loga člena hospodářské komory (česká a anglická mutace).

Podmínkou udělení práva členovi hospodářské komory k užívání loga člena je jeho písemný souhlas s Etickým kodexem člena HK ČR /podpis statutárního zástupce společnosti osobně na úřadě komory/. Neméně důležitou podmínkou je zaplacený členský příspěvek pro příslušný rok. Podpis člena hospodářské komory pod písemným vyhotovením Etického kodexu člena je zároveň závazkem dodržovat a respektovat ustanovení Etického kodexu člena. Člen hospodářské komory podepisuje Etický kodex člena vždy u té hospodářské komory, kde je evidován jako člen. Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje viz odkaz níže.

Pro uvedení do formuláře je nuto sdělit tyto údaje:

  • obchodní název společnosti
  • sídlo
  • statutární zástupce společnosti (jméno, příjmení, tituly, jeho funkce ve spol.).

Po uvedení svého podpisu na dvě vyhotovení obdrží člen originální ozdobné vyhotovení Etického kodexu člena – vzor k nahlédnutí níže.

Člen hospodářské komory je oprávněn a zároveň povinen využívat logo člena řádným způsobem v souladu s Etickým kodexem člena při plnění povinností člena, zejména při prezentaci své příslušnosti a sounáležitosti k hospodářské komoře.  Při porušení těchto povinností může být členovi právo užívat logo člena hospodářskou komorou odňato a člen může být postižen v souladu s platnými předpisy. Grafický manuál k používání loga člena bude předán při podpisu Etického kodexu člena.

Kontaktní osoba: Ing. Ilona Honusová, e-mail: i.honusova@khkmsk.cz, tel.: +420 724 613 105