Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem + FAQ

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Příjem žádostí byl zahájen v pondělí 16. března 2020.
Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny.

Nejčastěji kladené otázky ohledně úvěru: https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/FAQ_covid-FINAL.pdf

 

Základní parametry poskytovaných úvěrů:

Žadatel – malý nebo střední podnikatel, jehož ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Není tedy určen pro velké podnikatele, tj. v zásadě podnikatele s více než 250 zaměstnanci, případně podnikatele, jejichž tržby či aktiva převýší stanovenou mez (musí je jednat o mikropodnik malý nebo střední podnikem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014);

Účelovost – úvěr se musí týkat některé z podporovaných ekonomických činností uvedených v příloze č. 1 Výzvy. Seznam podporovaných ekonomických činností je hodně široký. V rámci podporované ekonomické činnosti může být úvěr čerpán pouze k úhradě tzv. způsobilých výdajů, kterými jsou:

  1. pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
  2. pořízení a financování zásob,
  3. ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady.

Zásadně se tedy jedná o provozní financování, úvěr nelze použít na investiční výdaje. Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru nejsou ani pohledávky za společníky nebo akcionáři. Z úvěru nelze rovněž financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků.

Úvěr je poskytnut na účet žadatele bez ex ante kontroly účelovosti ze strany ČMZRB. Žadatel ale musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

Výše úvěru – 500 tis. – 15 mil. Kč. Konkrétní výše úvěru v rámci tohoto rozmezí je vyjednána a stanovena ve smlouvě s ohledem na potřeby žadatele, které specifikoval v rámci žádosti, přičemž z úvěru lze hradit až 90 % způsobilých výdajů bez DPH (v případě plátců DPH);

Splatnost úvěru – až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru s odkladem až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru;

Úroková sazba – 0%;

Zajištění – dle individuální dohody mezi žadatelem a ČMZRB, nicméně předpokládá se minimálně zajištění blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele).

Větší podrobnosti k podmínkám poskytování úvěrů a podávání žádostí o tyto úvěry najdete ve Výzvě, návodu k podání žádosti a FQA, které přikládám. Tyto dokumenty jsou k dispozici také na stránkách ČMZRB (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/).

Kromě Programu by měla být podpora podnikatelům zasaženým koronavirem poskytována i dalšími kanály. ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem připravuje úpravu klíčových záručních programů ČMZRB, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč.

ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.

PRK Partners s.r.o.

Vyzva-Uver-Covid

Navod-Jak-zazadat-o-bezurocny-uver-COVID

FAQ-úvěr-COVID-20201503