Bankovní program Expanze je nyní přístupný dalším podnikatelům

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka se dohodly na rozšíření programu Expanze. Od poloviny ledna budou moci tento bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury a dalších služeb. Banka po sedmi měsících od spuštění programu eviduje žádosti o úvěry v objemu přibližně 700 mil. Kč, což znamená projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 mld. Kč. Očekává se, že úpravou podmínek programu by mohlo dojít k navýšení objemu těchto žádostí o několik desítek procent.

Program Expanze, který byl spuštěn 1. června 2017, nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů. Minimální výše tohoto úvěru byla od poloviny ledna 2018 snížena ze dvou na jeden milion korun. Horní hranice (45 mil. Kč) pak zůstává stejná. Tyto zvýhodněné úvěry mají i nadále až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. A jejich zisk je podmíněn spolufinancováním projektu komerčním úvěrem v alespoň minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

Vedle podnikatelů z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu, IT apod., jej mohou od poloviny ledna 2018 získat také malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, dopravě, zdravotní a sociální péči, vzdělávání, kultuře a dalších službách. Zvýhodněným úvěrem pak mohou financovat projekty investičního charakteru, jako je např. pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, především pak strojů, zařízení a nových technologií.

„Během prvních měsíců, co program Expanze běží, jsme zaznamenali velký zájem o tento zvýhodněný úvěr i ze strany podnikatelů působících v jiných oborech, než které byly doposud podporovány. Stejně tak jím chtěli podnikatelé financovat projekty menšího rozsahu. Proto jsme se po dohodě s MPO rozhodli podmínky programu zatraktivnit tak, abychom se více přiblížili poptávce na trhu,“ osvětluje důvody rozšíření programu Expanze Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podnikatelé, kteří realizují projekt v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (např. severní Morava, severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, Hodonín), navíc mohou získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru. Výše tohoto finančního příspěvku je od poloviny ledna 2018 navýšena ze 7 na 8 % komerčního úvěru, to znamená až 1 mil. Kč (původně 700 tis. Kč).

Program Expanze běží od 1. června 2017 a poběží až do konce programovacího období, tj. do konce roku 2020, resp. roku 2023. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je na něj vyčleněno celkově 8,8 mld. korun a podpořeno by jím mělo být až 900 podnikatelských projektů.

***

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.