Aktuální podpory pro podnikatele

FINANČNÍ A NEFINANČNÍ NÁSTROJE PODPORY

NOUZOVÝ BALÍČEK MZV PRO ČESKÉ FIRMY

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou. Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

1) praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;

2) asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;

3) hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;

4) pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;

5) využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

 

BALÍČEK OPATŘENÍ NA PODPORU EXPORTÉRŮ – EGAP

Pro usnadnění sjednání našeho pojištění jsme připravili balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce:

1) Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele.

2) Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika.

3) Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:

1) EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele

2) EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce.
3) Pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč.
4) Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území ČR).

POMOC PRO KORONAVIROVOU EPIDEMIÍ POSTIŽENÉ ZEMĚDĚLCE

Akceptování odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnutí garantované podpory i na provozní financování. Více informace zde.

ODPUŠTĚNÍ POKUT, SANKCÍ A POVINNÝCH PLATEB

LIBERAČNÍ BALÍČEK I.

• Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

• Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).

• Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

• Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

• Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

LIBERAČNÍ BALÍČEK II.

• Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

• Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

• Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

• Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

• Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.

• Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

ODPUŠTĚNÍ POVINNÝCH PLATEB NA SOCIÁLNÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Šestiměsíční prázdniny v placení zdravotního a sociálního pojistného pro OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných.

To konkrétně znamená, že OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4896,- Kč). Toto opatření jim nejenom zlepší cash-flow v období nouzového stavu, ale odpadne jim také administrativa spojená s placením pojistných.

POPLATKY ZA ODESÍLÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.

ODKLAD PLATEB ZA MÝTO

Dopravcům převážejícím náklad po silnici je umožněno odložení plateb za mýto. Faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo být možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.

MORATORIUM NA SPLÁTKY ÚVĚRŮ A HYPOTÉK
(KE SCHVÁLENÍ, PROVÁDĚCÍ ZÁKON PŮJDE V NOUZOVÉM LEGISLATIVNÍM REŽIMU DO PS PČR)

Až na půl roku se zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19.

Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték.

POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:

 • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu dle § 156 odst. 1 písm. a) daňového řádu (např. ztráta klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti apod.). Podnikatelé doloží např. smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
 • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných – pouze pro fyzické osoby dle § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období – pouze pro podnikatele, dle § 156 odst. 1 písm. c) daňového řádu. Bude řešeno individuálně dle komplexní ekonomické analýzy podnikání. Finančnímu úřadu podnikatelé doloží veškeré podklady, které podporují jejich tvrzení.
 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou dle § 156 odst. 1 písm. d) daňového řádu. Nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak (prodejem majetku, sjednáním úvěru). Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň § 156 odst. 1 písm. e) daňového řádu. Jde zejména o případy, kdy podnikatel žádá zároveň o prominutí daně.

Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu, datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, informaci, čeho se žádost týká, všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou a doklady toto prokazující, návrh splátkového kalendáře a způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena.

NÁHRADA ŠKODY
ZÁKON Č. 240/2000 SB. (KRIZOVÝ ZÁKON)

(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

Dle krizového zákona byla opatření vyhlášena pouze do 23. 3. 2020. Od 24. 3. 2020 jsou opatření vyhlášena dle zákona o ochraně veřejného zdraví, který institut náhrady škody nezná. Dle vyjádření a výkladu ministryně financí náhrada škody nebyla možná ani podle krizového zákona. Další právní výklady jsou jiného názoru.

Každopádně platí, že pro období od 12. do 23. března (po dobu mimořádných opatření dle krizového zákona) mohou lidé i firmy kvůli škodám vzniklým v důsledku krizových opatření žádat o finanční kompenzaci. Čas na uplatnění svých nároků mají jen šest měsíců, termín by tak mohl u mnohých vypršet už v září.

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 13 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o dítě/děti mladší 13 let po celou dobu uzavření škol za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Ošetřovné bude navíc vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Vyplácet příspěvek bude na základě žadatelem podané žádosti (VČETNĚ PŘÍLOH) Ministerstvo průmyslu a obchodu.

PROGRAM NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI (TZV. ANTIVIRUS)

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Podmínky pro žadatele:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

Režim A – nucené omezení provozu a karanténa o V případě karantény zaměstnanec pobírá 60 % průměrného redukovaného výdělku

 • o V případě uzavření provozu na základě nařízení vlády pobírá zaměstnanec 100 % průměrné mzdy
 • o příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně do výše 39 000,- Kč)

Režim B – související hospodářské potíže o Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku

 • o Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • o Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 • o příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně do výše 29 000,- Kč)

Antivirus se rozběhl 6. dubna. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky je zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní.

KOMPENZACE PRO VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM POSTIŽENÉ OSVČ

Jde o jednorázovou pomoc od státu ve výši 25 000 Kč. Na částku bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Podmínky:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

BEZÚROČNÝ ÚVĚR PRO PODNIKATELE ZASAŽENÉ KORONAVIREM COVID I. (ČMZRB)

Příjem žádostí pozastaven k 20.3. 2020.

Způsobilý žadatel: podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Alokace: 5 mld. Kč

Míra podpory: 90 % způsobilých výdajů

Výše úvěru: 500 000 – 15 000 000 Kč

Splatnost: 2 roky

Odložení splatnosti: až 12 měsíců

Termíny: příjem prostřednictvím e-podatelny ČMZRB,

Odkaz: COVID

Způsobilé výdaje:

 • Drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Financování zásob
 • Provozní výdaje (nájmy, mzdové náklady…)

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

ZÁRUKY PRO PODNIKATELE ZASAŽENÉ KORONAVIREM COVID II. (ČMZRB)

Příjem žádostí do prvního kola byl ukončen k 3.4. 2020, 23.59 hodin.

Způsobilý žadatel: podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Územní dimenze: území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Druh výzvy: kolová

Alokace: pro první kolo 5 mld. Kč

Míra podpory: ručení až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru

Výše úvěru: do 15 000 000 Kč (s finančním příspěvkem na úroky)

Finanční příspěvek: až 1 mil. Kč na úhradu úroků

Doba ručení: 3 roky

Odkaz: COVID II

Způsobilé výdaje – výhradně provozní výdaje (s finančním příspěvkem na úroky):

 • mzdy
 • nájem a energie
 • dodavatelsko-odběratelské faktury
 • předfinancování pohledávek
 • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku (materiál, zásoby…)

Cílem programu (nového bodu výzvy 5.1 COVID II) je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením onemocnění COVID-19 (bod 5.1).

PROGRAM COVID III PRO PRAŽSKÉ FIRMY A PODNIKATELE (ČMZRB)
(V PŘÍPRAVĚ) 


ZÁRUKA COVID PLUS (EGAP)
(KE SCHVÁLENÍ, PS PČR PROGRAM SCHVÁLILA, NÁSLEDUJE SCHVÁLENÍ SENÁTEM, PREZIDENTEM A NA NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR)

EGAP díky svým kapacitám a know-how poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok 2019. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.

Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč.

EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Vedle záruk za úvěry poskytované přímo od EGAP se nově rozšiřuje prostor i pro další pojišťovací činnost EGAPu. Půjde například o pojištění přímých a nepřímých záruk. Opatření cílí na podporu a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci a doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky.

Za tímto účelem MF již v rámci schválené novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 navýšilo pojistnou kapacitu EGAP na 330 mld. Kč.

Nástroje podpory boje proti onemocnění COVID-19

 PROGRAM CZECH RISE UP – CHYTRÁ OPATŘENÍ PROTI COVID-19

Program odporuje projekty nových řešení pro boj proti COVID-19 a to formou zafinancování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe (příkladem může být respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně, nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku atd.). Nejedná se tedy o program podporující samotný výzkum a vývoj, kde jsou aplikovatelné například programy TAČR či podpora ze strany MŠMT.

Tento program, financovaný ze státního rozpočtu, komplementárně doplní program “Technologie proti COVID” financovaný ze zdrojů EU, který je zaměřen na pořizování strojů pro výrobu zdravotnických prostředků.

Způsobilý žadatel: podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Alokace: 200 mil. Kč

Míra podpory: aktivita A = 50 %

aktivita B = 70 %

aktivita C = 90 %

Výše podpory: min. 500 tis. Kč

max. do výše podpory de minimis

Termín: od 2.4. 2020

Režim podpory: de minimis

dočasný rámec EK pro veřejnou podporu pro projekty spojené s řešením COVID-19

Podporované aktivity:

1) Výroba ochranných prostředků proti COVID 19

Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků a mzdové náklady zaměstnanců ve výrobě těchto prostředků u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena. Nebo u stávajících řešení, u nichž je nezbytné výrazné navýšení kapacity. Cílem je usnadnit rozjezd výroby prostředků, výroba by následně měla být samofinancovatelná.

2) Využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe

Rychlé financování pro technologická řešení. Zjednodušená forma žádostí a rychlé poskytnutí financování zaměřené na finální dovyvinutí a škálování nových technologií a inovativních řešení, a to medicínských i nemedicínských. Tedy na rychlou podporu již existujících technologií, které mohou být rychle nasazeny na český trh, nebo technologií, které jsou v poslední fázi vývoje a mohou být rychle dokončeny.

3) Vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19

Rychlé poskytnutí financování pro zcela nová inovativní řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů na ekonomiku a společnost. Na rozdíl od financování ad B jde o zcela nová a dosud neexistujících řešení.

Za způsobilé výdaje lze považovat zejména:

– mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu),

– náklady na materiál, vodu, energie,

– náklady na nákup nezbytných služeb,

– další náklady uvedené v žádosti o podporu

Cílem je zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných pomůcek nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek.

TECHNOLOGIE COVID 19 (OP PIK)
(V PŘÍPRAVĚ, VYHLÁŠENÍ 04. 2020)

Program financovaný ze zdrojů EU, který je zaměřen na pořizování strojů pro výrobu zdravotnických prostředků. Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem je produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků, jako jsou např. ventilátory, osobní ochranné prostředky – masky, brýle, pláště, bezpečnostní obleky apod. pro přímý boj proti dalšímu šíření coronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení. 15. dubna 2020 Upozorňujeme, že vzhledem k mimořádné situaci se informace obsažené v materiálu mohou dynamicky měnit. Materiál průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme.

 Způsobilý žadatel: malé a střední podniky

Alokace: 300 mil. Kč

Míra podpory: 50 %

Výše podpory: 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

Režim podpory: dočasný rámec EK pro veřejnou podporu pro projekty spojené s řešením COVID-19

Územní dimenze: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Příjem žádostí: od 27. 4. 2020 do 29. 5. 2020 (způsobilé náklady od 1. 2. 2020)

V případě žádosti o podporu 250 tis. – 2 mil. Kč (včetně): Není kladen požadavek na historii společnosti, tj. žádost o podporu může podat jak příjemce s víceletou historií, tak s nově vzniklým IČ z důvodu podpory na boj proti COVID 19.

V případě žádosti o podporu 2 mil. – 20 mil. Kč: Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období a je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Rating bude hodnocen pouze u žádosti o podporu na více jak 2 mil. Kč a zároveň u příjemců s minimální dobou dvou po sobě uzavřených účetních období.

DOVOZ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou harmonizované výrobky, jejichž dovoz a uvádění na trh podléhá požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, tzn. mimo jiné musí být umístěno značení CE, uvedení tzv. oznámeného subjektu, který posoudil shodu daného výrobku s požadavky nařízení, a vydáno Prohlášení o shodě.

Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.

THE COUNTRY FOR THE FUTURE – PODPROGRAM 3 – INOVACE DO PRAXE

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí, včetně dopadů do průmyslové výroby a ostatního podnikání, je veřejná soutěž tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti této či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci. Podpořeny tedy mohou být projekty jednak v odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, přinášející nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování specializovaných služeb, jednak projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem, zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

Způsobilý žadatel: malé a střední podniky

Míra podpory: 50 %

100 % (na náklady uznané v položkách „de minimis“)

Výše podpory: max. 25 mil. Kč

Termíny: příjem žádostí 3. 4. – 15. 5. 2020 (23:59)

Obsahem projektu mohou být:

 • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby,
 • organizační inovace.

Inovace postupů typicky představují instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např. automatické zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy, robotizace; nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty; počítačem podporovaný vývoj produktu; efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu (produkce).

Organizační inovace v projektu může představovat například inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů (RFID), které je možné identifikovat prostřednictvím radiového signálu/mikrovlnného signálu za účelem monitorování materiálů procházejících přes distribuční řetězce; GPS navigační systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení (i mýtná brána a zařízení s ní související);

automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat; integrovaný informační systém (softwarový balík/aplikace) umožňující řízení celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
 • ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
 • režijní náklady

Způsobilými náklady projektu mohou být i další náklady, které nejsou způsobilé dle výše uvedeného vymezení položek podle článku 28 a 29 Nařízení GBER a poskytovatel je podpoří v režimu Nařízení de minimis. Náklady z obou „de minimis“ položek souhrnně nesmí přesáhnout 50 % (tedy polovinu) z celkových plánovaných a poskytovatelem schválených nákladů projektu.

INOVAČNÍ VOUCHERY COVID (OP PIK)

Výzva podpoří rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít výlučně pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Předmětem podpory bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19 – spolupráce na vývoji či inovaci výrobků, ověřování funkčnosti prototypů, diagnostika, certifikace atp.

Způsobilý žadatel: malé a střední podniky

Míra podpory: 50 / 85 % ze způsobilých výdajů (dle požadované výše dotace s ohledem na Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK)

Výše podpory: 50 000 – 999 999,- Kč

EIC ACCELERATOR (EVROPSKÁ INOVAČNÍ RADA)

Způsobilý žadatel:malé a střední podniky, startupy

Alokace: 164 mil. EUR

Míra podpory: 70 % způsobilých výdajů

Výše podpory: 0,5 – 2,5 mil. EUR

Termíny: do 20. 3. 2020, 17:00,

Odkaz: EIC ACCELERATOR
Výzva není specificky tematicky zaměřená, projekty zaměřené na boj s koronavirem tedy budou hodnoceny stejným způsobem jako ostatní žadatelé.

Fáze 1 – studie proveditelnosti (paušální dotace 50 000 EUR) – ukončena již v září 2019

Fáze 2 – pomůže rozvinout obchodní koncept a produkt, službu nebo proces připravený k uvedení na trh, který je v souladu s růstovou strategií vaší společnosti. Činnosti mohou zahrnovat například vývoj produktů / služeb, zkoušky, prototypování, ověřování, demonstrace a testování v reálných podmínkách. Pokud se činnost týká především technologických inovací, je pro technologické inovace nebo ekvivalent pro netechnologické inovace vyžadována úroveň technologické připravenosti (TRL) 6 nebo vyšší.

Další programy, projekty a připravovaná opatření na úrovni EU v oblasti výzkumu a vývoje v souvislosti s onemocněním COVID-19 naleznete ve fact sheetu zde.