Aktuální informace k situaci na Ukrajině

Zapojte se do pomoci Ukrajině!

Ozbrojený konflikt na Ukrajině nemilosrdně dopadá na místní občany, proto bychom rádi v koordinaci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze pomohli zajistit nejnutnější potřeby.

Konkrétně se v tuto chvíli jedná zejména o stany, spacáky, deky, karimatky a dieselové generátory.

Své nabídky pomoci můžete zasílat na e-mail: ukrajina@komora.cz, kde koncentrujeme všechny přijaté nabídky na humanitární pomoc. Kvůli efektivnější komunikaci Vás prosíme o uvedení mobilního telefonu, abychom mohli společně operativně řešit možnosti logistiky. Předem děkujeme za projevenou solidaritu.

Hospodářská komora ČR odsuzuje vpád ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, který je v rozporu s mezinárodním právem a projevem nebezpečné agrese ohrožující bezpečnost Evropy i celého světa. Komora vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám, které v zemi působí. O situaci  jednalo prezidium Hospodářské komory.

Níže naleznete informace k aktuální problematice.

Program kvalifikovaný zaměstnanec:

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině byla veškerá vízová agenda na GK ve Lvově a na ZÚ v Kyjevě přerušena. Dále byl dne 28. 2. 2022 na základě usnesení vlády ČR s okamžitou platností zastaven příjem žádostí a výdej víz občanům Běloruska na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a to bez výjimek. Toto opatření se týká i žadatelů již zařazených do Programů kvalifikovaný zaměstnanec, vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál a stejně tak žadatelů o krátkodobá schengenská víza podávaná na základě potvrzení ústředních orgánů státní správy (dříve ve státním zájmu).

Příchozí žádosti, podány na Hospodářskou komoru ČR i další regionální komory, zůstanou evidovány a připraveny na následné zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V současné době nebudou žádosti zasílány na příslušná ministerstva.

Dle aktuálních informací ukrajinští občané s platným pasem mohou přijet na území ČR v rámci bezvízového styku v délce 90 dní. Pro pobyt v ČR se musí do 3 pracovních dnů zaregistrovat na Policii ČR a zdravotně se pojistit.

Občan Ukrajiny si může zažádat o speciální dlouhodobé vízum na pracovišti Ministerstva vnitra, na základě kterého si může požádat o povolení k zaměstnání na příslušném Úřadu práce. Zaměstnavatel nejprve musí ohlásit volné pracovní místo příslušnému Úřadu práce a současně vyjádřit svůj zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

V současné době jednáme s resorty o případném přerozdělení a navýšení kvót u ostatních zemí Programu.

Důležité odkazy:

  • Základní informace pro nově příchozí občany Ukrajiny naleznete v letáku MV ČR.
  • Základní informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR, naleznete v letáku MV ČR.
  • Formulář žádosti o speciální dlouhodobě vízum se seznamem příloh a odpovědi na často kladené otázky týkající se pobytové situace ukrajinských občanů, naleznete (také v ukrajinštině) na stránkách MV ČR.
  • Informace týkající se žádosti o povolení k zaměstnání se speciálním vízem a další informace pro zaměstnavatele naleznete v letáku MPSV v češtině a ukrajinštině.

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny:

Odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí:

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  1. dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  2. dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  3. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Poradna:

  • HK ČR je rovněž připravena v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat dotazy vztahující se zejména k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.

Nabídka pomoci:

  • Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro koordinaci nabídek a poptávek speciální internetové stránky nasiukrajinci.cz. Zde je možné informovat se, nabídnout pomoc menšího i většího rozsahu a přímo komunikovat s neziskovými organizacemi, obcemi a asistenčními centry krajů při domluvě konkrétního postupu.
  • HK ČR zřídila platformu pro podnikatele, kteří se na ni mohou obracet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci bude koordinováno s vládou a dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz.

Jak rozpoznat dezinformace

Asociace komunikačních agentur (AKA) přináší členům Hospodářské komory i veřejnosti přehledný souhrn, jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině (dokument dostupný ZDE). AKA zároveň společně s partnery připravila web sdružující pomoc Ukrajině od občanů nebo podnikatelů (www.stojimezaukrajinou.cz).

Zdroj: HKČR