Aktuality k programu “COVID – Nájemné” – prodloužení podací lhůty pro Výzvu 2 a příjem nových žádostí do Výzvy 3 již od 5. února

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo vývzu programu COVID – Nájemné III.
Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021, 23:59 hodin elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.). Žadatel je povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají.).

Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v  usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Pokud se žadatel do systému registroval již v první, nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná.

Pro žadatele jsou připraveny tři podrobné video návody, které je provedou následujícími procesy: založení a aktivace identity na portálu EIDENTITA, registrace žadatele do systému AIS MPO, přihlášení; založení, vyplnění a podání žádosti.

Aktuálně k Výzvě 2 a Výzvě 3:

 • Lhůta pro podání žádostí ve Výzvě 2 se prodlužuje do čtvrtka 4. února 2021.
 • V případě problémů s konkrétními žádostmi je k dispozici technická podpora na tel.: 841 135 135 a e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz, metodická a informační podpora na lince 1212 a e-mail: covidnajemne@mpo.cz.
 • Termín pro spuštění podávání žádostí ve Výzvě 3 se posouvá na 5. února 2021.
 • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 mění způsob prokazování poklesu tržeb pro žadatele, jejichž provozovny nebyly přímo zavřeny. Pokles tržeb alespoň o 66 % v dané provozovně bude potvrzován čestným prohlášením generovaným systémem s uvedením přesné výše tržeb za srovnávaná období.
 • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 doplňuje do čestného prohlášení příjemce podpory (žadatele) deklaraci, že příjemce podpory (žadatel) dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.
 • Dodatek č. 2 k Výzvě 3 upravuje čestné prohlášení příjemce podpory vzhledem k podmínkám v případě podniku v obtížích a úpadku.

Zjednodušení Výzvy 3 oproti předchozím výzvám Programu COVID Nájemné

 • Pokud žadatel podával žádost ve Výzvě 2 Programu COVID Nájemné a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO nabídne import dat žadatele z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám.
 • Pro čestné prohlášení pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis.
 • Překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Kdo je oprávněným žadatelem?

 • Podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • V rozhodném období (4. čtvrtletí 2020) užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období. Podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.
 • Žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách nebo žadateli klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je pokles ve 4. čtvrtletí 2020 porovnáván se 3. čtvrtletím roku 2020.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Více informací k Výzvám 2 a 3 na tomto odkazu.

Výzva 3 Programu COVID Nájemné – ke stažení