21 okamžitých opatření na COVID-19. Hospodářská komora ČR aktualizovala seznam kroků k odvrácení hospodářského kolapsu

Hospodářská komora v souvislosti s jednáním Vlády České republiky o stimulaci ekonomiky a nadcházejícím týdnu, kdy se osoby samostatně výdělečné činné a 280 tisíc zaměstnavatelů, kteří ještě nezačali propouštět zaměstnance, budou muset rozhodnout, zda snižovat stavy svých zaměstnanců, na základě podnětů svých členů a šetření mezi podnikateli, kterým zmapovala důsledky vládou přijatých opatření proti šíření koronaviru COVID-19, aktualizovala seznam opatření, jejichž cílem je ochránit pracovní místa v podnicích, zaměstnavatele a živnostníky před insolvencemi a zachránit české hospodářství před kolapsem.

Shrnuje je v 19 návrzích, které prosazuje při vyjednávání s Vládou České republiky, úřady a bankami. Aktualizace tohoto seznamu probíhá denně na webu pro podnikatele: https://www.komora.cz/koronavirus/

Seznam opatření okamžité pomoci:

 1. Státní kompenzace úroků a pokut placených bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou úvěru bance, stát mu má polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty kompenzovat.
 2. Státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb. Pokud se OSVČ zpozdí při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů, stát mu má kompenzovat polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty.
 3. Zvýšit individuální strop státního příspěvku pro kompenzaci zaměstnavatelů, vyplácejících náhradu mezd zaměstnancům na překážkách v práci. Stávající mzda 31 tisíc Kč, ze které se počítají limity pro jednotlivé typy překážek, je pro mnoho firem neadekvátně nízká.
 4. Laciné/bezúročné půjčky. Je třeba, aby stát zajistil přístup podnikatelů k laciným/bezúročným půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, a to včetně malých provozních půjček.
 5. Shovívavost bank s dlužníky. Žádáme banky a pojišťovny, aby prokazovaly shovívavost a vstřícný přístup k dlužníkům
 6. Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění minimálně o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
 7. Úplné prominutí pojistného na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem za měsíc březen (zatím). Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, netýká se pojistného sraženého z mezd zaměstnanců.
 8. Úplné prominutí DPH za měsíc březen (zatím). Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.
 9. Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Z hlediska cash flow významné zejména pro exportéry.
 10. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.
 11. Příspěvek OSVČ, případně i jednatelům a statutárním zástupcům společností alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny. Jako doplnění již schváleného mechanizmu náhrad mezd zaměstnancům a kompenzací těchto náhrad zaměstnavatelům.
 12. Plošné zrušení záloh daně z příjmů. Stát musí umožnit plošné zrušení záloh daně z příjmů, a to nejenom těch splatných v červnovém termínu.
 13. Plošný odklad záloh na silniční daň. Odložit zálohy za 1. 2. a 3. čtvrtletí na listopad 2020. Zvážit dočasné snížení sazeb daně na minimum stanovené evropskou směrnicí.
 14. Sladit podávání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ s pozdějším podáváním daňového přiznání a podáváním obdobných přehledů zdravotním pojišťovnám. Zatímco podávání přiznání k dani z příjmů a placení daně je umožněno až do 1. 7. a odevzdání přehledu zdravotním pojišťovnám do 3. 8., přehledy pro ČSSZ a úhrada doplatku sociálního pojistného jsou plošně omezeny počátkem května 2020.
 15. Odklad a promíjení místních poplatků. Vyzýváme obce, aby podnikatelům odkládaly a promíjely místní poplatky.
 16. Alespoň částečné prominutí daně z příjmů firmám produkujícím potřebné ochranné, zdravotnické, farmaceutické, hygienické, resp. desinfekční prostředky, pokud v přiměřeně krátké době a v přiměřeném objemu zajistí produkci těchto prostředků a budou je realizovat za nákladové ceny. Alternativně umožnit takovým producentům po dobu nouze poskytovat zboží bez DPH se zachováním nároku na odpočet DPH v plné výši.
 17. Nižší DPH pro ubytovací služby. Žádáme, aby byly ubytovací služby s co nejrychlejší platností přesunuty do snížené sazby DPH (ze současných 15 % na 10 %).
 18. Odklad a promíjení nájmů placených obcím. Vyzýváme obce, aby přistoupily k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto nájmů ze strany podnikatelů. Apelujeme též na shovívavost soukromých pronajímatelů vůči nájemcům-podnikatelům.
 19. Státní kompenzaci náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci poskytovat přednostně tak, že zaměstnavatelům budou o kompenzovanou částku snižovány měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Týká se těch měsíců, ve kterých nebudou odvody prominuty nebo odloženy.
 20. Umožnit operativně a jednoduše všem živnostníkům zřídit si datovou schránku pro elektronickou komunikaci se státními orgány a dalšími institucemi.
 21. Dočasně umožnit živnostníkům, kteří nemají datovou schránku ani elektronický podpis, jednoduchou elektronickou komunikaci s vybranými státními orgány. Týká se např. oznámení o přerušení živnosti elektronickou poštou s pozdějším osobním potvrzením na živnostenském úřadě.

Kolik peněz bude potřeba:

Hospodářská komora odhaduje přímé výdajové položky státu v příštích třech měsících ve výši 40 až 45 mld. Kč, a to pouze na opatření, o kterých se v současnosti jedná (tedy ta opatření, která prosazuje Hospodářská komora ČR). V této sumě nejsou tedy započítána ta opatření, která již byla definitivně schválena.

Upozornění pro podnikatele k Certifikátu o zásahu vyšší moci:

Vzhledem k velkému množství dotazů podnikatelů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Zdroj: HK ČR