1 úřad, 1 razítko, 1 proces, maximálně 1 rok. To zajistí rekodifikace stavebního práva

Necelý rok trvala příprava věcného záměru stavebního zákona, který je prvním krokem komplexní rekodifikace stavebního práva v České republice. Jeho finální podobu, na níž se aktivně podílela Hospodářská komora, dnes (24. 6. 2019) na své schůzi projednává vláda.

Návrh věcného záměru byl připraven ve spolupráci ministerstva pro místní rozvoj s Hospodářskou komorou a s mnoha dalšími odborníky na správní a stavební právo z akademické obce, advokacie i justice i experty z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, bezpečnosti, ekologie a přípravy staveb.

„Přípravě věcného záměru a následnému procesu vypořádání připomínek věnovali experti tisíce hodin. Výsledkem je návrh, který Českou republiku v oblasti stavební legislativy po letech konečně posune na úroveň vyspělých zemí,“ představuje věcný záměr prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

„Kromě zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb přinese zcela nová norma také zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů hájených státem. Podmínkou úspěšné povolovací praxe je vytvoření dlouhodobě stabilních předpokladů pro lepší metodické řízení, profesionální odborný růst a nezávislost úředníků stavebních úřadů,“ říká Vladimír Dlouhý. Díky navrženému konceptu se výrazně sníží také počet řízení a jejich přezkumů, a to při zachování ochrany veřejných zájmů, z několika desítek na jediné.

Podle Světové banky je proces povolování staveb v České republice jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů.

„Reálný stav je ale mnohem horší, protože stavební řízení je jen tou vrcholnou poslední částí povolovacího procesu, který završuje celou řadu předcházejících řízení o územním rozhodnutí, posouzení EIA, integrovanou prevenci, agendu vydávání a desítek závazných stanovisek dotčených orgánů. O každém kroku pak může být vedeno přezkumné nebo soudní řízení,“ vysvětluje prezident Dlouhý.

Některé z větších staveb jsou již v době zahájení zastaralé, neboť od jejich projektu uplynulo nezřídka i více než 10 let. „Nedržíme krok s evropskou špičkou urbanismu, architektury ani moderních technologií a vybavení staveb (např. požadavky na elektromobilitu ad.). Zaostává výstavba bytů a služeb v intravilánech měst, kde zůstávají brownfieldy, proluky a jiná volná místa, a investoři pak obsazují okolní volnou krajinu, kde pociťují menší odpor pro své záměry,“ doplňuje Vladimír Dlouhý. „V důsledku prohrává Česká republika a její zájmy“, dodává.

Ve věcném záměru jsou obsaženy zásadní principiální změny, díky nimž dojde ke zkvalitnění, zefektivnění a zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.

Cílem je poprvé v historii samostatné České republiky výrazná redukce složitosti a sjednocení agend, nikoli doplňování dalších procesů. Nově tak bude vedeno pouze jedno řízení na jednom úřadu s jediným rozhodnutím. Včetně odvolání a soudního přezkumu by mělo být řízení skončeno do 1 roku. Zásadním krokem ke zlepšení je odstranění legislativního pingpongu – neustálého vracení spisů zpět na začátek řízení – zavedením tzv. „apelačního“ principu, který umožní soudu např. formální chyby rozhodnutí úřadu opravit a ukončit řízení.

„Norma s sebou samozřejmě přinesla také širokou diskusi. Po celou dobu přípravy byly jak ministerstvo pro místní rozvoj, tak i Hospodářská komora ČR otevřeny konstruktivním podnětům široké veřejnosti prostřednictvím on-line formuláře. Uskutečnilo se také mnoho veřejných setkání, projednávání a diskusí, které vedly ke zkvalitnění materiálu,“ popisuje Vladimír Dlouhý.

Zdroj: HK ČR