Pozvanka_GDPR_Prakticky workshop_16_3_2018_odpoledne