Zaměstnanci nižších kvalifikací


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem projektu je umožnit českým firmám zaměstnávat středně a nízko kvalifikované ukrajinské pracovníky zrychleným režimem.

Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru.

O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím Hospodářské komory ČR (HK ČR) a rovněž prostřednictvím Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK).

Hospodářská komora ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina , který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny (CZ-ISCO, třída 1 – 3). Nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty – Režim Ukrajina. Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Délka doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Hospodářskou komorou ČR do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově,  činila k 1. 9. 2017 přibližně 4 měsíce.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost (vzorový formulář žádosti je přiložen níže) včetně všech požadovaných příloh. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součásti žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Požadované přílohy žádosti 

  1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie. K tomuto dokumentu bude rovněž přiložen výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výše uvedené informace), resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů.
  2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
  3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
  4. Čestné prohlášení (není nutný ověřený podpis):
  • o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;
  • o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrum na podporu integrace cizinců v kraji (platí pouze v případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost);
  • o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí pouze v případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost).

5.     Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

 

Přílohy 1 – 5 dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti.

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel o zařazení má několik možnosti jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu rezimukrajina@khkmsk.cz . Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky ID datové schránky:vznacj8. Žádost lze rovněž podat osobně v sídle Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory nebo žádost doručit prostřednictvím poštovních služeb.


Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze níže přiložený formulář Nahlášení dalšího uchazeče a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina (včetně požadované cenové relace) nebo nastala změna v těchto údajích. 

Zpoplatnění

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Často kladené dotazy

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá? Na to Vám bohužel nedokážeme odpovědět. Roli pochopitelně hraje pečlivost při podání žádosti. Pokud žádost včetně příloh splňuje všechny potřebné náležitosti, zařazení do Režimu Ukrajina vyřídíme obratem. Rychlost dalšího postupu už je však dána úředními postupy a kapacitními možnostmi jednotlivých ministerstev.

V čem tedy zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty? Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada. Konzulární oddělení kontaktuje zodpovědnou osobu zaměstnavatele s konkrétními časy návštěvy pro „jeho budoucí zaměstnance“. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

Může se zaměstnavatel přihlásit do Režimu Ukrajina v případě, že nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině? Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu Režim Ukrajina kontaktujte:

Michaela Štensová, tel.: 597 479 333, 724 613 915, rezimukrajina@khkmsk.cz
Bc. Naděžda Zemanová, tel.: 597 479 326, 724 008 660, rezimukrajina@khkmsk.cz

 

Soubory ke stažení:

Obecné informace k projektu Režim Ukrajina (.doc)

Žádost (xls)

Průvodní karta (.doc)

VZOR – plná moc (.docx)

VZOR – čestné-prohlášení-Režim-Ukrajina (.doc)

Pořadí dokumentů_CZE (.doc)

Pořadí dokumnetů UKR (pdf)

Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce z jiného členského státu EU (pdf)

Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce z jiného členského státu EU v UKR (pdf)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.