Restart – nová šance pro strukturálně postižené regiony

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj požádaly prostřednictvím Úřadu vlády o finanční a systémovou podporu konkrétních opatření, která pomohou restartovat ekonomiku těchto regionů. Úřad zmocněnce vlády navrhl vytvoření Strategie hospodářské restrukturalizace, podle níž by vláda a region postupovaly společně. Vláda dala najevo, že si je vědoma problémů v těchto strukturálně postižených oblastech, zavázala se zastavit jejich zaostávání a nastartovat jejich prosperitu.

Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo zpracovat vstupní analýzu, která podrobně zhodnotila aktuální situaci, nejzávažnější problémy a rozvojový potenciál dotčených regionů. Základem tohoto důležitého dokumentu nebyla jen rozsáhlá makroekonomická analýza, ale i sběr podnětů a zkušeností, který probíhal přímo v jednotlivých krajích. Na základě vstupní analýzy vznikl strategický rámec pojmenovávající základní principy konkrétních opatření společné pro všechny kraje. Nedílnou součástí projektu Restart byla rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností. Lidé se mohli vyjádřit jak k strategickému rámci, tak ke konkrétním opatřením v daných regionech.


Co konkrétně se bude dít v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je formulováno v tzv. akčních plánech. Tyto programy zahrnují již konkrétní opatření navrhovaná v konkrétních lokalitách. Návrhy akčních plánů byly schváleny Krajskými dozorčími radami a následně předány Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Před jednáním vlády o akčním plánu bude svolána Konference pro strategii restrukturalizace. Akční plán restrukturalizace všech tří krajů bude předložen k projednání Vládě ČR a v případě jeho schválení dojde k podepsání dohody o naplňování mezi Vládou ČR a regiony.

 

( https://www.youtube.com/watch?v=xREe-n7Eeck )