Závěrečná zpráva

V prosinci 2014 ukončila Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje realizaci projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, který svým zaměřením úzce navazoval na předchozí úspěšné projekty v oblasti podpory technického vzdělávání a to „Střední škola – brána k technické kariéře“ a „Via Technika“.

K hlavním cílům projektu („Brána II“), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, patřilo zlepšení podmínek pro technické vzdělávání na školách, přiblížení technických profesí žákům základních škol, motivování studentů k výběru další profesní kariéry v technické profesi a setrvání ve zvoleném oboru, zvýšení počtu absolventů vstupujících do praxe a zlepšování připravenosti na ni. V neposlední řadě projekt usiloval o lepší propojení teoretické odborné přípravy s praxí a o celkovou popularizaci technických oborů.

Projekt byl založen na partnerské spolupráci mezi středními školami, základními školami a zaměstnavateli v našem regionu. K základním cílovým skupinám patřili žáci ZŠ a studenti SŠ.

Do projektu byli zapojeni tři partneři:
• SPŠ Bruntál, příspěvková organizace
• SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
• VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace

Hlavním principem uplatňovaným v průběhu celé realizace byla snaha o zvyšování provázanosti teoretického vzdělávání s praktickými postupy a požadavky zaměstnavatelů a navázání co nejširší komunikace mezi školou a zaměstnavateli.

Při přípravě projektu byla naplánována realizace 90 akcí v gesci Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, pomocí kterých mělo být podpořeno minimálně 1 600 žáků základní a středních škol v našem v kraji a to v šesti klíčových aktivitách.

Uskutečněné akce:
k 31. 12. 2014 č. KA 1 min. plán 12/2014/ realizováno
KA 1 1.1. Projektové dny pro žáky SŠ 30/41
KA 1 1.2. Projektové dny pro žáky ZŠ 20/35
KA 1 1.3. Den s podnikovým managementem pro žáky SŠ 10/13
KA 1 1.4. Firemní prezentace firmy 10/23
KA 1 1.5. Beseda pro ZŠ 10/12
KA 1 1.6. Beseda pro SŠ 10/21
Celkem 90/145 akcí

Díky tradičně dobré spolupráci se školami i podniky v kraji se však podařilo stanovená čísla ve všech klíčových aktivitách překonat. V průběhu projektu se nakonec podařilo zorganizovat 145 akcí, do kterých bylo zapojeno 3 481 studentů (2 677 chlapců a 804 děvčat ze ZŠ a SŠ), čímž byly stanovené monitorovací indikátory překročeny v průměru o 215 % (podpořené osoby). Celkem se do projektu zapojilo 21 středních technických škol, 49 základních škol a 51 firem z Moravskoslezského kraje.

K firmám, které svým přístupem a vstřícností přispěly k naplnění cílů projektu patřily například ČEZ a.s., INTOZA s.r.o., Hyundai Motor Czech s. r. o., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., KVK GROUP a.s., společnosti ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.), Huisman Konstrukce s.r.o., TATRA a. s., SEEIF Ceramic a.s. či BIKE FUN International s. r. o.

Na partnerských středních technických školách se realizovala klíčová aktivita 2 s názvem „Nebojte se střední školy – podpora technického experimentu“, určená žákům základních škol. Do této aktivity se zapojilo celkem 1 312 žáků základních škol během 65 akcí (původní plán byl 1200 žáků ZŠ a 60 akcí). Součástí této aktivity bylo rovněž zakoupení moderní výpočetní techniky včetně 3D tiskárny, čímž také došlo ke zlepšení technické vybavenosti středních technických škol.

Součástí projektu byla rovněž také realizace akce s názvem „Festival vědy a techniky pro ZŠ“, který se uskutečnil v prosinci 2013 u příležitosti tradiční výstavy vzdělávání Učeň, středoškolák, vysokoškolák. Cílem akce bylo podchycení zájmu většího počtu žáků ZŠ a zvýšení jejich motivovanosti ke studiu na středních technických školách, a to za pomocí interaktivní výstavy složené z expozic garantovaných zapojenými SŠ i dalšími středními odbornými školami. Příprava programu za jednotlivé školy byla koordinována tak, aby program byl co nejrůznorodější a pro žáky ZŠ, jejich rodiče i další veřejnost co nejatraktivnější. Účastníci si mohli např. vlastnoručně vyzkoušet práci se svářecím trenažérem, s grafickým editorem EAGLE, průběh nedestruktivní zkoušky materiálů, ovládání RC modelu formule apod. Pro návštěvníky také byla připravena výstavka prací studentů zapojených technických SŠ. Zástupci jednotlivých SŠ podávali zájemcům informace o vybraných vědních a technických oborech atd. Celá akce se setkala s velkým zájmem ze strany účastníků výstavy a byla velmi kladně hodnocena jak dětmi ze ZŠ, tak jejich rodiči, pedagogy i výchovnými poradci. Dle pořadatelů výstavy vzdělávání byla návštěvnost cca 5 700 osob.

Všem spolupracujícím školám a zástupcům průmyslové podnikatelské sféry, ať už jsou či nejsou členskými firmami komory, patří naše poděkování. 

Soubory ke stažení