Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po technických profesích je dlouhodobě diskutovaným a ožehavým problémem. Členské i nečlenské firmy KHK MSK proto vítají spuštění nového projektu „Technické vzdělání – Brána k úspěchu“, podporujícího, jak již název sám napovídá, technické vzdělávání a technické profese. Tento projekt  nejen že navazuje na předchozí dlouholeté zkušenosti a aktivity komory v této oblasti, ale navíc je rozšiřuje o zapojení žáků základních škol. Tímto dochází k cílenému působení i na nižší věkové skupiny a dojde tak k podchycení a rozvíjení zájmu žáků ZŠ o techniku, kteří tak budou zbavováni předsudků a negativních stereotypů, na základě kterých považují děti a leckdy i jejich rodiče technické vzdělání za nudné, nezáživné, obtížné a málo perspektivní. Praxe přitom dennodenně dokazuje, že opak je pravdou.

 
Realizátoři projektu koncipovali projekt tak, aby řešil danou problematiku systémově a v celé její šíři. Zaměřuje se proto jak na výše zmíněné žáky druhého stupně ZŠ a jejich rodiče, tak na stávající studenty technických středních škol a jejich pedagogy. Děti ze základních škol díky realizovaným aktivitám mohou najít inspiraci potřebnou při výběru střední školy, středoškoláci pak budou motivování k setrvání ve studovaném oboru a následnému nastartování profesní kariéry v technických odvětvích.
 
V rámci klíčové aktivity číslo 1 a jejího produktového balíčku je naplánováno 90 akcí zaměřených na navázání a rozšíření spolupráce škol (ZŠ i SŠ) a firem.
 

 Cílem  třetí klíčové aktivity je prostřednictvím studentských projektů zapojit nadané žáky pod  vedením odborných garantů do samostatného řešení reálných problémů praxe.  

I když rozjezd celého projektu připadl až na květen letošního roku, podařilo se ještě před prázdninami připravit a realizovat 7 projektových dnů v podnicích a podpořit tak 220 žáků a studentů z našeho kraje.

 

 

Prostřednictvím klíčové aktivity č. 2 „Nebojte se střední školy – podpora technického experimentu“ dostanou žáci ZŠ možnost seznámit se s prostředím vybraných středních škol a zapojit se aktivně při ukázkách výuky formou provedení technického experimentu a na závěr si výsledky svého snažení odnést domů.

 
- Projektové dny v podnicích pro žáky SŠ a  ZŠ,
- Den s podnikovým managementem pro žáky SŠ,
- Firemní prezentace pro žáky SŠ,
- Besedy s odborníky pro žáky ZŠ a SŠ.

Soubory ke stažení