Projekt Střední škola - brána k technické kariéře

Nositelem je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje jako žadatel společně s partnery RPIC ViP s.r.o. a Asociací středních průmyslových škol ČR. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.

Ambicí projektu je zajistit pro ekonomiku Moravskoslezského kraje
• více vyučených k výkonu řemesel,
• více maturantů z technických středních škol do technických profesí,
• více maturantů na technické VŠ,
• méně předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání.

Obsahově je projekt zaměřen na zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské spolupráce středních škol se zaměstnavateli regionu.

Klíčovými aktivitami jsou:
• produktový balíček akcí a činností pro motivaci k uplatnění žáků v technických oborech,
• průzkumy a analýzy informací o regionální poptávce v technických oborech,
• tvorba a provoz interaktivního portálu pro komunikaci škol, žáků a zaměstnavatelů,
• podpora rozvoje systému kariérního poradenství ve středních školách,
• komunikace a spolupráce středních škol se soukromým sektorem.

Cílové skupiny projektu tvoří žáci a pracovníci středních škol s technickým zaměřením.
Očekávanými přínosy pro cílovou skupinu žáků SŠ bude
• posílení identifikace se studovaným oborem a získání kompetencí uplatnitelných v různých zaměstnáních,
• získání vzděláváni v souladu s trendy moderních technologií,
• zvýšení informovanosti žáků o situaci na trhu práce,
• zvýšení připravenosti žáků na práci dle potřeb zaměstnavatelů a zlepšení jejich výchozí pozice pro vstup na trh práce; pro cílovou skupinu pracovníků SŠ
• získání kontaktu s aktuální situací a informací o potřebách trhu práce v regionu,
• zvýšení kompetencí a odborný růst,
• pomoc zaměstnavatelů při zajišťování praktického vyučování žáků,
• získání nových zkušeností a podnětů pro práci s žáky,
• navázání partnerských vazeb s jinými školami a zaměstnavateli.

Realizace byla zahájena v listopadu 2008, projekt bude probíhat do února 2011.

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Fischer
email: z.fischer@khkmsk.cz  
GSM: +420 724 775 131