Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka přináší ucelený přehled týkající se nejdůležitějších norem tvořících právní rámec podnikání v České republice. Za touto aktivitou hospodářské komory je snaha výrazně usnadnit podnikatelům orientaci v komplikovaném prostředí, v němž realizují své aktivity.

V elektronické publikaci čtenáři naleznou informace týkající se: podnikání fyzických osob a právnických osob, zejména možné formy společností (včetně popisu jejich výhod a nevýhod), různých typů smluv (včetně spotřebitelských), problematiky ochrany spotřebitele, náležitostí v pracovněprávních vztazích, systému daní a sociálního pojištění, ochrany hospodářské soutěže, práv duševního vlastnictví a ochrany životního prostředí, výčtu možných rizik podnikání, dále publikace upozorňuje na specifika obchodování se zahraničím, na výčet forem podpory podnikání (zejména ze strukturálních fondů). Přináší také informace o společenské a sociální odpovědnosti firem, o získávání kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. a nově obsahuje informace o technických normách a elektronické komunikaci (především prostřednictvím datových schránek).

Pro přehlednost je text doplněn tabulkami, barevně jsou odlišeny praktické příklady, různé tipy a upozornění, které vysvětlují výše popsaný odborný text. Příručka zaznamenává stav platný od 30. 6. 2010 a zároveň upozorňuje na další předpokládané novelizace. Vzhledem k častým právním úpravám hospodářská komora předpokládá vydávání dalších aktualizací.

Hospodářská komora České republiky již od roku 2003 na svých kontaktních místech v regionální komorové síti po celé České republice poskytuje poradenský a informační servis pro širokou podnikatelskou veřejnost. Kromě odpovědí na přímé dotazy podnikatelů, kterých již do dnešního dne bylo úspěšně zodpovězeno na 67 500, vydává také informační materiály a publikace pro podnikatele s cílem usnadnit orientaci ve složitém ekonomickém, právním a oborovém prostředí. Takto již byla vydána řada oborových příruček v tištěné i elektronické podobě.

Obsah příručky pro podnikání v roce 2010
1 Úvod
2 Základní charakteristika podnikání
3 Podnikání fyzických osob
4 Podnikání právnických osob
5 Smluvní vztahy mezi podnikateli
6 Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele
7 Pracovněprávní vztahy
8 Systém sociálního pojištění
9 Nepřímé daně
10 Daň z příjmu fyzických osob
11 Daň z příjmu právnických osob
12 Ostatní daně
13 Ochrana hospodářské soutěže
14 Ochrana práv duševního vlastnictví
15 Ochrana životního prostředí
16 Rizika související s podnikáním
17 Volný pohyb služeb v rámci EU
18 Podpora malých a středních podnikatelů
19 Společenská odpovědnost firem
20 Získávání kvalifikací
21 Technické normy (nová kapitola)
22 Elektronická komunikace (nová kapitola)
23 Seznam použité literatury
24 Seznam tabulek
25 Přílohy

Jak můžete elektronickou verzi příručky získat?
Zájemcům bude příručka bezplatně zaslána na e-mail příslušným kontaktním místem Hospodářské komory České republiky po odeslání požadavku na její zaslání prostřednictvím formuláře veřejné informační služby (http://poradna.komora.cz/). Do názvu požadavku prosím uveď text „Žádost o zaslání Příručky pro podnikání v roce 2010“.