Základní dokumenty Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Shromáždění delegátů schválilo s platností od 25.03.2009 nové znění podzákonných norem.

Jedná se o níže uvedené základní dokumenty Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje: 
- Statut KHK MSK
- Jednací řád KHK MSK
- Volební řád KHK MSK
- Příspěvkový řád KHK MSK
Dodatek č. 1 ke Statutu KHK MSK , platnost a účinnost dnem schválení na Shromáždění delegátů KHK MSK dne 26.03.2008, zůstal v platnosti beze změn.