Dodatek č. 1 ke Statutu Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Tento Dodatek nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení na Shromáždění delegátů KHK MSK dne 26.3.2008.

Dodatek č. 1 ke Statutu KHK MSK je k dispozici ke stažení zde.