Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky

Člen Hospodářské komory ČR je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Jednotlivé hospodářské komory mohou umožnit svému členovi používání loga člena hospodářské komory (česká a anglická mutace).

Podmínkou udělení práva členovi hospodářské komory k užívání loga člena je jeho písemný souhlas s Etickým kodexem člena HK ČR /podpis statutárního zástupce společnosti osobně na úřadě komory/. Neméně důležitou podmínkou je zaplacený členský příspěvek pro příslušný rok. Podpis člena hospodářské komory pod písemným vyhotovením Etického kodexu člena je zároveň závazkem dodržovat a respektovat ustanovení Etického kodexu člena. Člen hospodářské komory podepisuje Etický kodex člena vždy u té hospodářské komory, kde je evidován jako člen. Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje viz odkaz níže.

Pro uvedení do formuláře je nuto sdělit tyto údaje:

obchodní název společnosti
sídlo

statutární zástupce společnosti (jméno, příjmení, tituly, jeho funkce ve spol.).

Po uvedení svého podpisu na dvě vyhotovení obdrží člen originální ozdobné vyhotovení Etického kodexu člena - vzor k nahlédnutí níže.

Člen hospodářské komory je oprávněn a zároveň povinen využívat logo člena řádným způsobem v souladu s Etickým kodexem člena při plnění povinností člena, zejména při prezentaci své příslušnosti a sounáležitosti k hospodářské komoře.  Při porušení těchto povinností může být členovi právo užívat logo člena hospodářskou komorou odňato a člen může být postižen v souladu s platnými předpisy. Grafický manuál k používání loga člena bude předán při podpisu Etického kodexu člena.

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel: 597 479 328, 724 613 106.